Beleidsplan Beleidsplan

Een herberg voor allen


Beleidsplan 2019-2023
 
Kerkenraad Kerkenraad
Zoals elke gemeente binnen de Protestantse Kerk heeft ook de Gereformeerde Kerk van Valkenburg een kerkenraad. Volgens de kerkorde zijn alle ambtsdragers lid van de raad. Dat zijn de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Onze gemeente kent daarnaast ouderling-pastorale medewerkers.
Voorzitter: S. de Mooij
Scriba: C. Schoneveld
 
Diaconie Diaconie
In de Bijbel klinkt de roep om recht en gerechtigheid voor alle mensen op aarde en we lezen steeds weer de verhalen over Gods mensenkinderen die dat met vallen en opstaan proberen waar te maken. Soms leeft Gods volk een bepaalde tijd zoals Hij het heeft bedoeld. Dan weer gaat het mis en zijn er profeten, richters en soms ook koningen voor nodig om het volk weer op het goede spoor te krijgen. Ook is onze ervaring dat recht en gerechtigheid nog niet ten volle waar zijn geworden in onze wereld. Daarom blijven wij als gelovigen daarop alert; zeker diakenen hebben daarin een taak, soms ook in de eredienst. Dat wij oog hebben voor mensen in knelsituaties is geen gunst! Zij hebben er recht op! Het is geen liefdadigheid of barmhartigheid van onze kant. Het is werken aan gerechtigheid voor alle mensen.

                                      
Dit doen we door in onze eigen gemeente aandacht te besteden aan zieken en ouderen en fondsen te werven samen met de gereformeerde kerken in Katwijk en Rijnsburg. We ondersteunen Grip op de Knip, het IWAK, vluchtelingenwerk, Dorcas, de voedselbank en nemen deel in het diakonaal platform Katwijk.
lees meer »
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk Bureau bevindt zich aan de Valkenhorst 11. Wij vragen u veranderingen in uw persoonlijke gegevens (geboorte, verhuizing, huwelijk enz. ) aan het Kerkelijk Bureau door te geven.

Adresgegevens
Kerkelijk Bureau
Mw. H. de Wit - van der Veen
Valkenhorst 11
2235 BX Valkenburg
tel. 071 4027971
E-mail: hilleendewit@ziggo.nl
 
Kosters Kosters
Onze gemeente heeft een kosterscollectief die verantwoordelijk is voor de voorbereidende en uitvoerende taken bij kerkdiensten.
lees meer »
 
BHV BHV
De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.

Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter. 
lees meer »
 
Organisten Organisten


Organisten
De organisten van onze kerk zijn; Steven van Heteren, Julian Jonker en Harm Aten. Voor rouw- en trouwdiensten wordt een beroep gedaan op Ronald van Delft, tenzij de familie een andere organist wenst.

 
 
Jaarboekje Jaarboekje
Elk jaar wordt er een jaarboekje uitgegeven, een informatieboekje van de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder". Het jaarboekje is verkrijgbaar bij de scriba.
 
Kerkewerk Kerkewerk
Kerkewerk is het tweewekelijks verschijnend informatieblad van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Valkenburg. In Kerkewerk treft u berichten aan over kerkdiensten en andere activiteiten binnen onze gemeente.
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen

Onze gemeente kent ouderlingen met verschillende taken:
  • Een wijkouderling met een pastorale taak is lid van een wijkteam. De wijkouderling is het eerste aanspreekpunt van het team.
  • Ouderling-kerkrentmeesters: zij maken deel uit van het College van Kerkrentmeesters, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de bezittingen en de voorzieningen van de kerk.
  • Voorzitter van de Kerkenraad en scriba (secretaris) van de kerk zijn ouderling.
 
Verhuur Verhuur
Voor informatie omtrent de mogelijkheden tot gebruik van de kerk en zaalhuur, kan contact worden opgenomen met Mw. M.J. van Egmond - Overvliet  te Valkenburg, tel: 06-47844841
 
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
Gereformeerde Kerk
NL49 RABO 0364601027
Tel. 071-4076805
email: gkv.penningmeester@solcon.nl

Wido van der Vegte

Vaste vrijwillige bijdrage voor de kerk:
t.n.v. Gereformeerde Kerk
NL72RABO0126929661

Giften voor de kerk:
t.n.v. penningmeester Gereformeerde Kerk
Rekeningnummer: NL49RABO0364601027

Giften voor diaconale acties en activiteiten:
t.n.v. diaconie Gereformeerde Kerk:
Rekeningnummer: NL63RABO0364606789