Wijziging structuur Wijziging structuur
Uit de kerkenraad
In haar vergadering van 16 januari 2019 heeft de kerkenraad besloten om een aantal wijzigingen in de structuur van de kerk aan te brengen. Het doel van deze wijzigingen is om pastoraat en bestuur te scheiden, meer contact te krijgen tussen kerkenraad en de diverse groepen die actief zijn in de kerk, meer contact te organiseren tussen deze groepen onderling en de vergaderdruk van de kerkenraadsleden te verlagen.
Tot nu toe stonden zowel bestuurlijke als pastorale thema’s op de agenda van de kerkenraad. Dat wordt nu anders. Vanaf nu behandelt de kerkenraad hoofdzakelijk bestuurlijke zaken. Die vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond, tenzij er zaken over personen worden besproken. Pastorale zaken worden in de wijkteams (wijkouderlingen, pastoraal medewerkers, wijkdiakenen) besproken. Tweemaal per jaar spreken de kerkenraad en de wijkteams elkaar over pastorale zaken (pastorale kerkenraad). Als wijkteams tussentijds behoefte hebben aan overleg met de kerkenraad, dan wordt daar in de agenda altijd tijd voor gemaakt.
De kerkenraad (ouderlingen, diakenen, predikant en ouderling-kerkrentmeesters) is de bestuurlijk spin in het web. De kerkenraad wil vaste en korte lijnen tussen de groepen en de kerkenraad maken. Daarom wordt iedere ambtsdrager contactpersoon voor één of meer groepen die actief zijn in de kerk, zoals kindernevendienst, rommelmarktcommissie, jeugddienstcommissie, jeugdkerk, inloopochtend, oppasdienst, enz.
Om het contact tussen de groepen onderling te verbeteren worden speciale evenementen georganiseerd, afhankelijk van de behoefte. Hetzelfde geldt voor de contacten tussen de gemeenteleden.
De vergaderdruk wordt al verminderd door bestuur en pastoraat te scheiden. Daarnaast wordt een vergaderschema gemaakt, waarbij vergaderingen van kerkenraad, moderamen, diaconie en college van kerkrentmeesters zoveel mogelijk op één avond vallen. Op die manier wordt het aantal vergaderavonden drastisch verminderd.
Met deze wijzigingen willen we bereiken dat de energie niet in het vergaderen gaat zitten, maar dat we onze tijd effectief kunnen inzetten voor waar het om gaat: levende getuigen zijn van Gods boodschap en trouw, in de praktijk brengen wat Jezus ons geleerd heeft, omzien naar elkaar en elkaar daarbij helpen en inspireren.


Namens de kerkenraad,
Harm Aten


 
 
Over ons Over onsDe Goede Herder kerk in Valkenburg ZH is een gemeente van ca 550 leden. Op 1 januari 1940 is zij opgericht als Gereformeerde Kerk, onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Sinds de start van de Protestantse Kerk in Nederland is de Gereformeerde Kerk te Valkenburg een plaatselijke gemeente binnen de PKN.
Kenmerkend voor de gemeente is de onderlinge band. ‘Omzien naar elkaar’ is bij ons daadkrachtig en geen loze kreet. Een gemeenschap waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods Woord, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, liederen, gebeden en in de tekenen van doop en Avondmaal. Een gemeenschap die staat voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en hiervan wil getuigen. Wij bieden een herberg aan, waar mensen zich geborgen weten. We proberen mensen in moeilijkheden bij te staan en voor hen op te komen. Een gemeenschap van hoop en verwachting.

 
 
beleidsplan beleidsplan
Beleidsplan 2019-2023