Wie zoekt die vindt! Wie zoekt die vindt!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!
We hebben die ster in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit te voren.
Een heel bijzonder Koningskind misschien …
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Wie zoekt die vindt!

Dit is een kinderlied voor de Kersttijd. Een lied dat gaat over de wijzen uit het oosten.
Een wonderlijk verhaal over magiërs/wijzen die een ster volgen, op zoek naar de pasgeboren nieuwe koning van de Joden. Ze komen in Jeruzalem en vragen waar de koning is geboren. De magiërs worden doorverwezen naar Betlehem omdat Micha geprofeteerd heeft dat uit Betlehem iemand zal voortkomen die namens God de leider van Israël zal zijn. De ster blijft uiteindelijk stilstaan boven de plaats waar het kind is. Zij aanbidden het en geven het cadeaus. Koning Herodes reageert heel anders. Die laat een onderzoek instellen en wil het kind ook graag vinden. Niet om het te aanbidden maar om het om te brengen. De magiërs geloven de profetie, vertrouwen de leiding van het licht van de ster en vertrouwen daarmee ook op de baby die zij vinden, een nieuwe leider. Herodes niet, die ziet het kind als een bedreiging van zijn macht. Die moet er niet aan denken dat er iets zal veranderen aan zijn machtspositie.
Die twee manieren van kijken blijven Jezus zijn hele leven volgen. Aan de ene kant mensen die, net als de magiërs, geloven en vertrouwen op iets nieuws, ook als dat hun leven drastisch verandert. Aan de andere kant mensen die sceptisch of zelfs wantrouwend zijn. Jezus heeft het regelmatig aan de stok met de religieuze leiders van het volk, zoals de schriftgeleerden en de Farizeeën. Die voelen zich bedreigd en verzetten zich tegen verandering of zelfs commentaar op hun doen en laten. Ondanks dat in Jezus niets dan goed te vinden is, laten zij hem uiteindelijk oppakken en doden.
Zijn wij veel anders? De kerken hebben zich in de loop van de eeuwen uitgeput in het opstellen van regels en leerstellingen. Maatlatten waar de leden langs werden gelegd. Soms leken de vormen belangrijker dan de inhoud, het leven zoals Jezus dat voorleefde. En niet zelden waren de regels bedoeld om macht te houden.
Ook buiten de kerkelijke instituten zijn manieren bedacht om Jezus te vinden, die vaak weer in regels en vormen eindigden. Zo zijn er polsbandjes met de letters ‘WWJD’ (What Would Jesus Do). Het idee is dat je bij alles wat je doet nadenkt of jouw handelen wel klopt met het voorbeeld van Jezus. Nadeel is dat deze aanpak heel eenvoudig kan werken als een ‘vinklijstje’, tellen hoe vaak het goed is, een meetlat voor jouw christelijke levenswandel. Anderen vinden dat je Jezus pas kan vinden als je eerst een ‘nieuw hart’ hebt, bekeerd bent. Maar dan wel een bekering die volgens bepaalde stappen is verlopen. Sla een stap over of doe hem anders en de bekering deugt niet.

De betrokkenheid bij het bestaande kerkelijk leven neemt steeds verder af. Wat is de reactie van de landelijke en lokale kerken? Hoe gaan zij om met wensen voor verandering. Zal er voldoende ruimte zijn voor nieuwe gedachten en vormen of blijven de bestaande gewoonten en regels leidend?
Durven wij de antwoorden bij onszelf te zoeken en te kijken wat wij nodig hebben ook als dat anders is dan de huidige regels, gewoonten en vormen? Met de focus op Jezus en hoe Hij ons heeft voorgeleefd? Elkaar te behandelen zoals de magiërs naar het kindje Jezus keken: geen vooroordelen of bedenkingen over elkaar hebben, maar vertrouwen hebben in elkaar. Ruimte geven aan elkaar op zoek naar nieuwe wegen, misschien buiten de gebaande paden en met loslaten van niet meer passende gewoonten. Een open oor hebben voor mensen met andere inzichten. Werkelijk op zoek gaan naar Jezus en in het verlengde daarvan ook naar onszelf als gemeente. Ons laten verrassen door het resultaat en met de weg die wij gaan een voorbeeld zijn voor anderen.
Laten we samen op zoek gaan, geleid door het Licht.

Ik wens u een voorspoedig 2023 en een mooie zoektocht. Wie zoekt, die vindt!
Harm Aten

 
terug