Naar het nieuwe normaal? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid! Naar het nieuwe normaal? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid!
Naar het nieuwe normaal?
Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid!

Vanaf 1 juli zijn we weer een stuk dichter bij het ‘nieuwe normaal’, maar wat dat precies is, is niet duidelijk. In ‘normaal’ zit het woord ‘norm’: een maatstaf, iets waaraan je je moet houden. Als iets ‘normaal’ is, dan is er brede steun voor de achterliggende norm.
In de coronacrisis hebben we ervaren dat wat ‘normaal’ was en is, niet meer mocht, zoals bezoek aan kwetsbaren, aanrakingen buiten het eigen gezin en naar de kerk, de school, de kapper, de dagopvang en een restaurant gaan. 

Zal het ‘nieuwe normaal’ doorwerken op andere gebieden dan bijvoorbeeld het aantal beschikbare IC- bedden? Zullen Nederlandse werkgevers zorgen voor betere huisvesting en arbeidsomstandigheden voor buitenlandse werknemers? Zullen consumenten anders gaan kopen en producenten hun werkwijze veranderen om gezondheid- en veiligheidsrisico’s te verminderen en dierenwelzijn te vergroten? Gaat de overheid investeren om de lengte van wachtlijsten te verkorten voor bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en sociale huurwoningen, zodat de kwaliteit van leven toeneemt?
Zal in het ‘nieuwe normaal’ de waardering voor de medewerkers in de zorg en in de schoonmaak blijven? Gaan we weer ver en veel reizen voor vakanties en werk? Stellen we de effecten op de economie en de werkgelegenheid centraal of de effecten voor natuur, milieu en klimaat?

Naast de gezondheidsrisico’s van het coronavirus zijn er andere en ook grotere gezondheidsrisico’s, zoals alcohol en nicotine, bestrijdingsmiddelen en inademing van giftige en kankerverwekkende stoffen.
Daarnaast zijn er de wereldwijde problemen van armoede, geweld en machtsmisbruik, die door de coronacrisis alleen maar groter zijn geworden.

Opent de coronacrisis onze ogen voor wat op de lange termijn echt van belang is?
Opent de crisis onze oren voor andere geluiden dan ons eigen gelijk?
Wijst de crisis onze voeten op de ‘smalle weg’?

Ik hoop dat de coronacrisis bijdraagt aan een radicale verandering, zoals Jezus in zijn aardse leven radicale veranderingen bewerkstelligde, waardoor de tollenaar tot inzicht kwam en waardoor de laatsten hebben ervaren dat zij de eersten konden worden.
Bij Jezus is ‘dienen’ de norm en niet ‘heersen’. 
De ‘Tien Geboden’ zijn een richtlijn van God voor ons leven.
Daarnaast geldt het grote ‘Liefdesgebod’: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’ (Matteüs 22:37b t/m 39 NBV).

Kan de coronacrisis een inspiratiebron zijn om met grotere inzet het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken (Matteüs 6:33)?
Een ander recht doen door oprecht naar haar te luisteren, door hem te aanvaarden, zoals hij is en door trouw te zijn in onze aandacht.
Inspireert de coronacrisis ons om beter voor de schepping te zorgen door respectvol om te gaan met het leven van plant, dier en mens?
Zonder uitputting van de grond en verspilling van grondstoffen kan er op elke plek op aarde nu en in de toekomst genoeg voedsel zijn, want zo heeft God de wereld geschapen (Genesis 1).

Zoek het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid door lief te hebben: God en Gods schepping, de naaste dichtbij en ver weg en uzelf.
We zijn geschapen naar Gods beeld om hier de handen en voeten van God te zijn en zo het Koninkrijk van God op aarde een stapje dichterbij te brengen.
Ook voor het Koninkrijk van God geldt: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Matteüs 7:7).
Ik wens u een inspirerende zoektocht!

Ds. Marjan Zebregs


 
terug