zondag 2 juni 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. J. Maasland uit Den HaagValkenburg, Goede Herder Kerk, zondag 2 juni 2024
Eerste zondag na Trinitatis

Welkom

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2
1            Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
               Waar is het duister dat mij onheil baart?
               Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
               in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
               Of zich de boosheid tegen mij verbindt
               en op mij loert opdat zij mij verslindt,
               ik ken geen angst voor nood en overval:
               het is de Heer die mij behouden zal!

2            Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
               dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
               Hem dagelijks te loven met gezangen,
               te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
               Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
               Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
               aanschouwende hoe schoon en zuiver is
               zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang: Lied 283
1            In de veelheid van geluiden
               in het stormen van de tijd,
               zoeken wij het zachte suizen
               van het woord, dat ons verblijdt.

2            En van overal gekomen,
               drinkend uit de ene bron,
               bidden wij om nieuwe dromen,
               richten wij ons naar de zon.

3            Want wij mensen op de aarde
               raken van het duister moe.
               Als uw hart ons niet bewaarde
               sliepen wij ten dode toe.

4            Laat uw dauw van vrede dalen
               in de voren van de tijd.
               Vat ons samen in de stralen
               van uw goedertierenheid.

5            Die ons naam voor naam wilt noemen,
               al uw liefde ons besteedt,
               zingend zullen wij U roemen
               en dit huis zingt met ons mee!

Moment voor de kinderen

Gebed om ontferming

Samenzang Glorialied: Lied 304
1            Zing van de Vader die in den beginne
               de mensen schiep, de dieren en de dingen:
               hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
               houd Hem in ere!

2            Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
               bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
               luister naar Hem het woord van alzo hoge:
               houd Hem in ere!

3            Zing van de Geest, de adem van het leven,
               duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
               Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
               houd Hem in ere!

Samenzang: Lied 218: 1, 3 en 5 als kinderlied
1            Dank U voor deze nieuwe morgen,
               dank U voor deze nieuwe dag.
               Dank U dat ik met al mijn zorgen
               bij U komen mag.

3            Dank U dat alle vogels zingen,
               dank U voor elke boom in bloei.
               Dank U voor zoveel goede dingen,
               dank U dat ik groei.

5            Dank U voor alle mooie klanken,
               al wat ik zien en horen kan.
               Dank U – o God, ik wil U danken
               dat ik danken kan.

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 4, 32 – 5,13 (NBV21) door lector
32Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34Niemand onder hen leed gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 35en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
36Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. 37Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.
1Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.
7Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 9Daarop zei Petrus: ‘Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 10Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.
12De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, 13en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen.

Samenzang: Psalm 139: 1 en 14
1            HEER, die mij ziet zoals ik ben,
               dieper dan ik mijzelf ooit ken,
               kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
               Gij volgt mij waar ik zit of sta.
               Wat mij ten diepste houdt bewogen,
               ’t ligt alles open voor uw ogen.

14         Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
               toch open voor uw aangezicht.
               Toets mij of niet een weg in mij
               mij schaadt en leidt aan U voorbij.
               O God, houd mij geheel omgeven,
               en leid mij op de weg ten leven.

Verkondiging

Samenzang: Lied 912: 1, 3 en 5
1            Neem mijn leven, laat het, Heer,
               toegewijd zijn aan uw eer.
               Maak mijn uren en mijn tijd
               tot uw lof en dienst bereid.

3            Neem mijn stem, opdat mijn lied
               U, mijn koning, hulde biedt.
               Maak, o Heer, mijn lippen rein,
               dat zij uw getuigen zijn.

5            Neem mijn wil en maak hem vrij,
               dat hij U geheiligd zij.
               Maak mijn hart tot uwe troon,
               dat uw heilige Geest er woon’.

Dank- en voorbeden

Mededelingen en gelegenheid tot het ‘regelen’ van de gaven

Samenzang: Lied 885: 1 en 2
1            Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
               Er is geen schaduw van omkeer bij U.
               Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
               die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:             Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
                              iedere morgen aan mij weer betoond.
                              Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
                              Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2            Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
               en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
               kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
               Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:             Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
                              iedere morgen aan mij weer betoond.
                              Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
                              Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zegen
Gemeente antwoordt met “zing amen”


 

terug