zondag 28 april 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): pastor R. de BoerThema: Goede vruchten dragen
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Gezegend hij, die in der bozen raad (Lied 1: 1 en 2)
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied ik wens je liefde blijdschap vrede (youtube.com)
 5. Gebed
 6. Zingen: Ere zij aan God de Vader (Lied 705: 1, 2 en 3)
 7. Gebed voor de opening van de Schrift
 8. Zingen: Geest van hierboven (Lied 675)
 9. Schriftlezing: Matteüs 12: 22 - 37
 10. Lied voor de verkondiging Kom Heilige Geest - Nederland Zingt (youtube.com)
 11. Verkondiging
Vraag bij het begin van de verkondiging:
Graag de verzen 31 en 32 nog een keer op de beamer tonen.
- Als je deze tekst leest, waar denk je dan aan?

En ergens tijdens de verkondiging wil ik dit filmpje tonen: (weet nu nog niet precies wanneer)
Heilige Geest (youtube.com)
 1. Lied na de verkondiging: Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (Lied 680: 1, 2 en 5)
 2. Geloofsbelijdenis zoals opgesteld door de Remonstrantse Broederschap
Wij beseffen en aanvaarden dat
- wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden, maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
- dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
- dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest die al wat mensen scheidt te boven gaat en hen bezielt tot wat heilig is en goed, opdat zij, zingend en zwijgend, biddend en handelend, God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. Hij had de mensen lief en werd gekruisigd maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige, die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan, die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als wij zijn, geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden, kerk te zijn in het teken van de hoop. Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, in een goddelijk geduld dat tijd schenkt om te leven en te sterven en om op te staan, in het Koninkrijk dat is en komen zal, waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer in tijd en eeuwigheid. Amen.
 1. Dankgebed en voorbede
 2. Mededelingen door de Kerkenraad
 3. Slotlied: Wat zijn de goede vruchten (Lied 841)
 4. Zegen
 5. Zing amen
Afsluiten met: Het Wilhelmus (Lied 708: 1 en 6)

 

terug