zo 17 nov 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/Heilig Avondmaal
Welkom (Lector)

Intochtslied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 136 ‘Loof, de Heer, want Hij is goed’ vers 1, 3 en 4

Gebed (samenvoeging van drempelgebed, gebed om verootmoediging en gebed om de aanwezigheid van Gods Geest in ons midden)

Lied 381 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’, verzen 1 en 2 (melodie ‘Blijf mij nabij’)
Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament (lector): Exodus 3: 1 t/m 15

Lied 422 ‘Laat de woorden, die we hoorden’, verzen 1, 2 en 3
(melodie ‘God, die leven hebt gegeven’) 

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Lucas 20: 27 t/m 38

Lied/psalm 146c ‘Alles wat adem heeft, love de Here’, verzen 1 en 7

Overdenking

Meditatief orgelspel

Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie The Rose), tekst staat onderaan
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Heilig Avondmaal
Inleiding
Lied/psalm 139b ‘Heer, u doorgrondt en kent mij’. Alleen vers 1 en refrein
Nodiging
Lied 292 ‘Ik zal er zijn’, verzen 2 en 4 (Evangelische Liedbundel) tekst zie onderaan
Instellingswoorden
Lied 405 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’, vers 4
Breken van brood en schenken van wijn
‘Komt nu want alles is gereed’

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied 675 ‘Geest van hierboven’, verzen 1 en 2

Zending en zegen
PM beantwoording van de zegen

Tekst Apostolische Geloofsbelijdenis melodie The Rose
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt,
in Zijn Zoon, in Christus Jezus,
die geboren uit een maagd.
Aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam,
opgestaan en opgevaren,
troont Hij aan Gods rechterhand.

Ik geloof in God, de Trooster,
gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods Woord aan ons bevestigt,
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister,
zal de mensheid voor Hem staan,
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam.

Tekst ‘Ik zal er zijn voor jou’ (Evangelische Liedbundel 292)
2. Ik zal er zijn voor jou, met wijn een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot.

4. Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.

 

terug