zondag 17 juli 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw. R. de Boer uit Valkenburg

 
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: God heb ik lief, want die getrouwe Heer (Psalm 116: 1, 2 en 3)
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied: Kijk eens naar de vogels https://www.youtube.com/watch?v=DnAP9KoDIzQ
 5. Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel: God, vergeef ons onze schuld
 (Lied 180 uit de bundel DV van Reinier Kleijer, couplet 1, 2 en 3) Melodie:        Lied 413 LB
1.         God, vergeef ons onze schuld,
straf ons niet naar onze zonden.
Wij zijn van onszelf vervuld,
– richten zo onszelf ten gronde.
Scheld met Uw barmhartigheid
ons tekort, – ons debet kwijt.
2.         God, Uw goedheid straalt ons toe
als de zon, als licht van boven.
Wij beseffen nauw'lijks hoe
wij U daarvoor moeten loven,
U die ons heeft toegezegd:
'Ik doe wat je dwars zit weg.'
3.         Zet ons steeds weer op het spoor
van Uw wil en van Uw vrede;
dat in ons wordt aangeboord
kracht en moed om in het heden
vorm te geven aan Uw Rijk
waaruit Uw nabijheid blijkt.
 1. Gebed voor de opening van de Schrift
 2. Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280: 1, 2, 4 en 5)
 3. Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1 - 7
 4. Tweede Schriftlezing: Matteüs 6: 5 - 15
 5. Zingen: Geloofd zijt Gij, God onze Heer (Lied 17: 1, 2 en 4 uit ‘Zingende gezegend’van A. F. Troost, melodie van ‘Wij knielen voor uw zetel neer’, Gez 231  Liedboek ‘73)
1. Geloofd zijt Gij, God onze Heer,
 in eeuwigheid geprezen!
U is de majesteit, de eer,
hoog is uw roem gerezen;
want al wat in de hemel woont
en al wat leeft op aarde
behoort aan U, die hoog gekroond
het koningschap aanvaardde.

2. In majesteitelijke pracht
beheerst Gij al uw werken,
uw rechterhand heeft alle macht
het zwakke te versterken;
wij willen U nu en altijd
lof, eer en dank bewijzen,
uw hoge naam, uw heerlijkheid
om al uw daden prijzen.

4. Wat Gij, o onze God en Heer,
ons wilde toevertrouwen,
dat is van U – Gij krijgt het weer
om U een huis te bouwen.
O Heer die onze harten proeft,
wij zijn oprecht genegen
te geven wat uw dienst behoeft;
wij geven van uw zegen.
 1. Verkondiging
 2. Luisteren naar Lied 900: Nada te turbe https://www.youtube.com/watch?v=HDd95FgB1jo
 3. Zingen: Nu laat ons God de Here (Lied 863: 1, 2 en 5)
 4. Dankgebed en voorbede
 5. Mededelingen door de Kerkenraad
 6. Slotlied: Soms groet een licht van vreugde (Lied 910: 1 en 3)
 7. Zegen
 8. Zing amen

terug