donderdag 26 mei 2022 om 10:00 uur

Morgendienst Hemelvaart
Voorganger(s): mw. R. de Boer uit Valkenburg

 
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon (Palm 47: 2 en 3)
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied: De Heer is opgetogen (Lied 666: 1 en 2)
https://www.youtube.com/watch?v=KPTRp5qfKXw
 1. Gebed
 2. Een woord van leven uit 1 Johannes 4: 10 - 11
 3. Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 221: 1 en 3)
 4. Gebed voor de opening van de Schrift
 5. Eerste Schriftlezing: Lucas 24: 44 – 53 (NBV ’21)
 6. Zingen: O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal (Psalm 145: 1)
 7. Tweede Schriftlezing: Hebreeën 9: 24 – 28 (NBV ’21)
 8. Lied voor de verkondiging: Zij roemen in uw koningschap (Psalm 145: 3 en 4)
 9. Verkondiging
 10. De gezongen geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader (Lied 340b)
 11. Dankgebed en voorbede (+ Onze Vader in vertaling NBV ’21)
 12. Mededelingen door de Kerkenraad
 13. Slotlied: Hoort! Een woord van eeuwig leven (Zingende Gezegend 51:1, 2 en 3) (melodie ‘Eens als de bazuinen klinken’ Lied 769)
1. Hoort! Een woord van eeuwig leven – Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; gaat vertolken alle volken wat u werd geopenbaard!

2. Doopt hen in de naam des Heren, Vader, Zoon en heil’ge Geest; dat zij mijn geboden leren, trouw en liefde allermeest. Roept hen op zich om te keren, roept hen tot het bruiloftsfeest!

3. Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van mijn rijk zult gij gewagen – gaat dan heen, gaat wereldwijd; als gij valt, zal Ik u dragen, Ik ben met u, voor altijd!
 1. Zegen
 2. Zing amen

terug