Zondag 28 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. I.A. Padmos uit De Kaag
Morgendienst


 
Verwelkoming

Openingslied: Lied 25a (Mijn ogen zijn gevestigd)  https://youtu.be/td7qipOBlEs

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming                     

Lied 561 (O liefde die verborgen zijt)                       https://youtu.be/q_X3mZ_HdXg


Ontheffing, Verlenging en Bevestiging van Ambtsdragers

Afscheid
Diaken:                                               Auke Hoekstra
Ouderling- wijk:                                 Pollyanna Nienhuis-Buma
Ouderling- Pastoraal medewerker:   Hermanna Knoop-Schoneveld
Ouderling- Pastoraal medewerker:   Claudia de Winter
Ouderling- Pastoraal medewerker:   Henny de Wit-Oudshoorn

Lied van de maand: Opwekkingsliederen 249        https://youtu.be/S5awwo-yanA

Inleiding

Verlenging
Diaken:                                               Truus Ouwehand-Parlevliet
Ouderling- Pastoraal medewerker:   Alie Haasnoot-Baalbergen

Belofte en bevestiging 
Diaken:                                               Jacoline Lesmeister-de Mooij
Ouderling- Pastoraal medewerker:   Marieke de Mooij-Botermans
Ouderling- Pastoraal medewerker:   Jacqueline Slootweg-Haasnoot
Ouderling- Kerkrentmeester:            Cees Ravensbergen

Handoplegging

Belofte van de gemeente
v.  Gemeente van Christus,
      belooft u
      uw ambtsdragers te omringen
      met uw meeleven,
      hen bij te staan
      in onze gezamenlijke dienst
      aan de Heer en zijn Rijk,
      en hen keer op keer
      te dragen met uw gebed?

A .  JA, DAT BELOVEN WIJ!

Lied 362 (Hij die gesproken heeft)                           https://youtu.be/xoRjQDFdK6U

Woord van de voorzitter

Wensen van de gemeente (filmpje)

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezen Marcus 9: 2-10
2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Lied 538: 1 en 4 (Een mens te zijn op aarde)           https://youtu.be/N8ZDrvpdJ38

Overdenking

Lied 536 (Alles wat over ons geschreven is)            https://youtu.be/bJghwvRNPlE

Gebeden

Mededelingen

Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)              https://youtu.be/hLYVJcP-b0c

Uitzending en zegen

 

terug