zo 23 jun 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/Heilig Avondmaal

Welkom (Lector)

Intochtslied 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’, verzen 1, 2 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria (195)

Gebed
  
Psalm 84 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’, verzen 1 en 6

Luisterlied Tien geboden https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament (lector): Deuteronomium 6: 1 t/m 9

Lied 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’, verzen 1 en 4

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Openbaring 19: 1 t/m 9

Lied 747 ‘Eens komt de grote zomer’, verzen 1 en 5

Overdenking

Meditatief orgelspel

Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie ‘The Rose) tekst onderaan
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst
Nadat zij plaats hebben genomen, vraag ik kinderen om de diakenen te helpen
Heilig Avondmaal
Inleiding en nodiging
Lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’ tafelgebed ‘Gij louter licht’
Instellingswoorden
Lied 405 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’, vers 4
Breken van brood en schenken van wijn
‘Komt nu want alles is gereed’
Gemeenschap van brood en wijn

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van de oppas

Slotlied 150a ‘Geprezen zij God!’, verzen 2 en 4

Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’

Tekst Apostolische Geloofsbelijdenis Op de melodie van ‘The Rose’
Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
in Zijn Zoon, in Christus Jezus,
die geboren uit een maagd.
Aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Heil’ge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigt,
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam.
 


 

terug