gemeente gemeente
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk ‘de Goede Herder’ te Valkenburg ZH

Voorgeschiedenis
Voor 1940 behoorden Valkenburgers die lid waren van de Gereformeerde Kerken in Nederland tot de plaatselijke Gereformeerde Kerk in Katwijk aan de Rijn. Door de groei van de kerk in de jaren ’30 werd het kerkgebouw eigenlijk te klein. Valkenburgse kerkgangers moesten vroeg op pad om de afstand van ongeveer 3 km (meestal te voet) te overbruggen, en dan nog op tijd zijn om een zitplaats te vinden. Zo groeide zowel bij Valkenburgers als bij Katwijkers de behoefte aan eigen kerkdiensten in Valkenburg. In de loop van 1939 werd daartoe besloten, waarbij de diensten onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Katwijk zouden vallen. Het lukte om daarvoor een redelijk passende ruimte te vinden. De eerste dienst in Valkenburg werd gehouden op 30 april 1939, met als voorganger de predikant H. Meijering van Katwijk.

Vorming van de Gereformeerde Kerk te Valkenburg
De stap naar een zelfstandige Gereformeerde Kerk in Valkenburg was ingrijpender. In die tijd, toen de meeste mensen nog lid waren van een kerk, en lang voor het ontstaan van de verzorgingsstaat, was de zorg voor hulpbehoevenden vooral een taak van de kerken. Dat betekende flinke financiële lasten en plichten voor elke zelfstandige kerkelijke gemeente. Na intensief voorbereidend werk werd in oktober 1939, op een vergadering van Valkenburgse leden, besloten om een verzoek in te dienen bij de kerkenraad, en via deze bij de classis Leiden, tot de vorming van een Gereformeerde Kerk in Valkenburg. Dit verzoek werd gehonoreerd, waarna in een nieuwe gemeentevergadering drie ouderlingen en twee diakenen werden gekozen door de Valkenburgse ‘manslidmaten’. (Pas in de jaren ’50 kregen vrouwelijke gemeenteleden kiesrecht.) De gekozenen werden door ds. Meijering bevestigd in hun ambt tijdens de eerste kerkdienst van de nieuw-gevormde Gereformeerde Kerk van Valkenburg op Nieuwjaarsdag, 1 januari 1940, de eerste dag van wat een dramatisch jaar zou worden, en zeker voor Valkenburg.

Oorlogsjaren en kerkbouw
In de meidagen van 1940 lag Valkenburg in de vuurlinie tussen de Duitse aanvallers en de Nederlandse verdedigers van het vliegveld, wat tot veel slachtoffers en verwoesting leidde. Plannen voor de bouw van een eigen kerkgebouw kregen pas na de bevrijding vaste vorm. Dat leidde tot het kerkgebouw aan de Hoofdstraat in Valkenburg, dat in maart 1949 in gebruik is genomen. Tijdens de oorlogsjaren vond binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland een scheuring plaats, die leidde tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, en die ook in Valkenburg haar sporen naliet.

Hereniging
In 2004 ging het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland op in de nieuw gevormde Protestantse Kerk in Nederland, samen met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk. Daaraan gingen tientallen jaren van voorbereiding vooraf. Dat ging gepaard met een toenemende verscheidenheid aan geloofsopvattingen binnen de Gereformeerde Kerken, en een toenemende secularisatie van de samenleving als geheel, waarin het gezag van de kerken zijn vanzelfsprekendheid verloor.

De Goede Herder
Sinds 2009 voert de Gereformeerde Kerk te Valkenburg de naam ‘De Goede Herder’. Met deze naam wordt uitgedrukt dat de gemeente open wil staan voor de samenleving waarvan zij een deel is, en, als een herberg, ieder die dat wil verwelkomt. Er is ruimte voor het geloofsgesprek tussen mensen met uiteenlopende visies. In onze gemeente staat centraal de liefde van God voor mensen. Als leden van de gemeente willen we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, en voor de veelkleurige samenleving met al haar uiteenlopende tradities. Nu is de Gereformeerde Kerk ‘de Goede Herder’  te Valkenburg ZH dus een plaatselijke gemeente binnen de PKN. Haar Valkenburgse zustergemeente binnen de PKN is de Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn. 
terug