Liturgie Liturgie
Liturgie d.d.18 september 2016 Gereformeerde Kerk ‘De Goede Herder’ Valkenburg ZH

Voorganger: ds. M. Zebregs

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied 288

Stil gebed, bemoediging en groet

Antwoordlied 77 (Opwekking voor kids)

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.

 

Gebed om ontferming

Psalm 139b, verzen 1 en 2

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest in ons midden

Lezing uit de brieven:  I Korintiërs H13 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied 42 (Opwekking)
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Lezing uit de evangeliën: Marcus 10: 13 t/m 16 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied l, 20, vers 2 (Alles wordt nieuw)

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.  

Uitleg en verkondiging

Geloofsbelijdenis: Op de melodie van ‘The Rose’

Inzameling van gaven

Gedicht

‘Toen niemand jou nog kende…’ van Nelly de Wilde door oma Hennie

Dooponderwijs

Dooplied 347, vers 1
Presentatie

Doopgebed

Dooplied 347, vers 2

Doopgedachtenis en Doopbelijdenis

De geloften van de Doopouders

De geloften van de gemeente                

Bediening van de heilige Doop

Verwelkoming

Dooplied 354, vers 1

Aanbrengen van de naam van de Dopeling op de Dooprol

Overhandigen van de Kijkbijbel aan de Doopouders

Dooplied 354, vers 3

Overhandigen van de Doopkaars, die is aangestoken aan de Paaskaars

Overhandigen van een roos aan de Doopouders en de kinderen van de kindernevendienst zingen:

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dichtbij jou zijn.
Hij zal Zijn vrede aan jou geven.

Zegening van de Dopeling en haar ouders

Dooplied 354, vers 4

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Slotlied 416, verzen 1 en 2

Zending en Zegen, beantwoord met gezongen ‘Zing amen’ (2x)
terug