Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan 2014-2018

Gereformeerde Kerk “De Goede Herder”
van Valkenburg ZH

Een herberg voor allen

 
Inleiding

De titel van dit beleidsplan is ingegeven door de vele gesprekken die in de gemeente gevoerd zijn aangaande de koers van de gemeente.
We leven in een sterk veranderende tijd. De verzorgingsmaatschappij van de zgn. moderne tijd is nogal aangetast door het individualisme van de postmoderne tijd. Nu we in een nieuw tijdperk aangeland zijn waar vooral ‘participatie’ (iedereen doet mee en voegt zijn / haar steentje toe aan het bouwwerk van de maatschappij) het sleutelwoord lijkt te worden, is het een uniek moment om als kerkelijke gemeente een beleidsplan te schrijven.
De Gereformeerde Kerk van Valkenburg heeft sinds 2009 de naam ‘De Goede Herder’. Zij is een plaatselijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, met een zekere breedte, staand midden in het spectrum van de PKN. Twee lijnen hebben ons denken bepaald bij het schrijven van dit beleidsplan:
-We zoeken ernaar dat de gemeente een plek heeft in het midden van de samenleving van Valkenburg en daar actief haar rol vervult, haar plaats inneemt.
-De tweede lijn is dat we ernaar streven dat zoveel mogelijk de leden van de gemeente ingeschakeld worden bij onderdelen- en uitingen van het gemeente zijn.De Bijbel is in de christelijke kerk door de eeuwen heen de bron en de norm van het geloof en voor het leven. Binnen de kerk door de eeuwen heen werkt dat uitgangspunt op verschillende manieren door. Onze tijd is een geheel andere dan de tijden waarin de verschillende Bijbelboeken tot stand zijn gekomen. De steeds terugkerende vraag is dan ook hoe we de Bijbelse waarden in ons leven nu kunnen integreren.
Het is de ervaring van mensen dat God tot hen spreekt door de woorden van de Bijbel. Daarom noemen we de Bijbel het woord van God. In onze gemeente staat Gods liefde centraal, en wordt de verkondiging vooral gevoed vanuit het pastoraat. Daarbij past de visie dat we als leden van de gemeente verantwoordelijkheid hebben voor elkaar en voor de samenleving waarin we onze plaats vinden, vanuit het besef dat God een bedoeling heeft met ons leven. Het is daarbij onze taak om in de wereld van nu de betekenis te vinden van de wet van God en van de verlossing in Christus.
De Gereformeerde Kerk van Valkenburg ziet zichzelf als een geloofsgemeenschap, waarin nieuwe woorden en vormen worden gezocht om de Bijbelse boodschap door te geven aan volgende generaties.
Daarom is de gemeente voortdurend op zoek naar vernieuwing door de heilige Geest. Er wordt gezocht naar woorden, naar beelden, naar klanken, naar melodieën, die motiveren, inspireren, de gemeenschap bouwen. De gemeente is bovenal een vierende gemeente. Het heil, dat ons in Christus wordt aangeboden, wil gevierd worden. Daarbij is de hele gemeente betrokken, want vieren doe je niet alleen. Viering vraagt om samen-zijn.
Tijdens ontmoetingen zoals kerkdiensten, ge­meenteavonden, (groot-)huisbezoek krijgt de betrokkenheid van gemeenteleden gestalte. Daarnaast bidt de gemeente voor de wereld, voor de kerk en bidden de leden voor elkaar.
Dit alles maakt dat we niet alleen dit beleidsplan de titel “Een herberg voor allen”
hebben meegegeven, maar dat ook als leidend principe door alle onderdelen van dit beleidsplan laten heen werken. Want ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen “Huis van God” is, maar ook een plek waar iedereen zich welkom mag weten en thuis kan voelen.
Dit beleidsplan bestaat uit een standaard versie en de uitgebreide versie: met bijlagen.
 VISIE

De Gereformeerde Kerk ‘De Goede Herder’  van Valkenburg kan getypeerd worden als een gemeente die zich wil laten voeden door  Woord en sacrament.  Daarbij weet zij zich verbonden aan de traditie, die haar weerslag vindt in de belijdenisgeschriften en in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, waar zij onderdeel van uitmaakt. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron van geloof en leven.
In de kerk oefenen wij in het leven met God en met elkaar.  In deze geloofsgemeenschap wordt ruimte geschapen om elkaar op te bouwen in persoonlijk geloof, hoop en liefde. Hierbij zoeken wij    ernaar om de Bijbelse boodschap te delen met volgende generaties.
In onze gemeente zijn ‘vieren’, ‘leren’, ‘dienen’ en  ‘delen’  niet los verkrijgbaar. Zij worden wisselend zichtbaar in de veelkleurige uitingen van gemeente zijn.Wij zoeken ernaar in dit alles geleid te worden door de Geest van Christus, die levend maakt.
MISSIE
In onze gemeente dient  de liefde van God centraal te staan. Deze liefde wordt verkondigd,  is leidend voor het pastorale werk en voor elke verantwoordelijkheid waar wij als leden van de gemeente ons bewust van zijn. Een en ander komt tot uiting in het leven van de leden van de gemeente, de vieringen, het pastoraat, het diaconaat, het werken met jongeren, toerusting en evangelisatie. Wij voelen ons geroepen óm te zien naar elk ander, in onze gemeente en  daar buiten;  want Wet en Evangelie zijn van betekenis in onze samenleving.
Wij willen oog hebben voor mensen die weg gegroeid zijn bij de kerk en mensen die geen idee hebben van de inhoud van het Evangelie.
Wij gaan er meer werk van maken dat de rol van onze gemeente een duidelijker  gezicht zal krijgen in de samenleving.Wij streven er naar dat De Goede Herder over vijf jaar een "herberg"zal zijn voor meer inwoners van Valkenburg.

 Diakonie.
De diakonia kent sterke Bijbelse wortels en wijst heen naar de Diakonos bij uitstek, Jezus de Christus die het ons heeft voorgeleefd. Zo mag de diaconale arbeid van de gemeente ten diepste uiting zijn van de dienst der verzoening. En zo willen we de samenleving in de kerk binnen brengen, maar tegelijk ook het Evangelie in de samenleving representeren. Grondwoorden daarbij zijn: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Rentmeesterschap.De diakenen zijn zich er van bewust dat zij daarin voortrekkers zijn voor de gemeente, die in haar geheel geroepen is tot dienst. Nu al zijn er uitingen van diaconaat in de gemeente, die gestalte geven aan het ‘herberg zijn’. We denken aan de senioren middagen, de voedselbank en de werkgroep Kerk in Actie.

Waar willen we naartoe?
In de erediensten vindt niet alleen de inzameling van de liefdegaven plaats, waar de diaconale handreiking een daadwerkelijke uiting in vindt. Ook heeft de diaconie een belangrijke taak bij de viering van de tafel van de Heer, en wordt haar taak merkbaar bij de voorbeden voor de nood van de wereld. De diaconie is aan het einde van deze beleidsperiode vooral bezig met omzien naar de ander, waar voornamelijk gemeenteleden actief bij geworden zijn. De diakenen coördineren, stimuleren en zorgen voor ondersteuning van dat vrijwilligerswerk. Tevens maakt de diaconie actief gebruik van de website van de gemeente. Mede daardoor hoeft er minder vergaderd te worden en kan er meer in de praktijk gedaan worden. De grootste zorg ligt wellicht bij de vraag om aandacht voor armoede in onze samenleving.
De diaconie is deelnemer aan Stichting Grip op de Knip Katwijk, onderdeel van SchuldHulpMaatje Nederland. Binnen de gemeente worden activiteiten herzien, ontplooid en ondersteund waar de aandacht en zorg voor elkaar binnen de gemeente gevoed wordt. We denken daarbij bijvoorbeeld aan inloopochtenden en maaltijden, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en van dienst zijn.
Er ligt een grote uitdaging in deze periode te werken aan de ‘vergroening’ van onze kerk. Daartoe zal het college van diakenen actief optrekken met het college van kerkrentmeesters.

Welke plannen staan daarom op stapel?
Overgang: we willen de behoefte peilen en de taken goed verdelen. Het is goed en wel zo praktisch om in overleg met het pastoraat de wijken opnieuw in te delen (van 6 naar 4). We zorgen tevens voor een goede taakomschrijving van de diakenen.
Uitwerken: De diakenen zoeken naar actieve inzet van gemeenteleden (‘de diaconale handen’) met het oog op: aandacht in de verschillende wijken, contact van oud en jong met elkaar (zorg-behoefte wordt bekend / aanbod van hulp eveneens).
Beginnen: We denken dat we in de eerste twee jaar bovenstaande zaken redelijk in beeld zullen hebben gekregen. Daartoe zullen doelgroep-diakenen nodig zijn. Dat vraagt tevens om een nieuwe invulling van de vaste taken. De structuur van de diaconie zal gewijzigd zijn.
Evalueren: gedurende het proces van verandering zal tussentijdse evaluatie de diaconie scherp houden en –desgewenst-  doen bijsturen of voorzien van nieuwe denklijnen.

Concreet staat ons voor ogen:
Omdat we gemeenteleden willen inschakelen gaan we taken door anderen laten invullen. We willen ook visie ontwikkelen op de (praktijk van) doelgroepdiakenen. Verder kijken we kritisch naar de noodzaak van vergadering. We zullen actief onderzoek doen naar de effectiviteit en doelgerichtheid van (bestaande) activiteiten. Het is voor ons heel vanzelfsprekend dat we daarbij oog hebben voor de generaties met de uitdagingen, die daar eigen aan zijn.
Werkgroep Kerk in Actie

De werkgroep Kerk in Actie is een wezenlijk onderdeel van de diaconie en heeft als taak om de steun vanuit de gemeente voor het werk van Kerk in Actie te bevorderen, en om dit werk binnen de gemeente bekendheid te geven. Dit werk is zowel missionair als diaconaal van aard, en kan gezien worden als een voortzetting van zendingswerk. Zending vond altijd al plaats met woord en daad. Medische zorg en onderwijs waren steeds een onmisbare pijler van evangelieverkondiging. Bijbelse begrippen als barmhartigheid en gerechtigheid krijgen daarin gestalte. Inmiddels zijn de verhoudingen veranderd. We zien een teruggang van de christelijke kerken qua aantallen in Europa en Noord Amerika. Te gelijker tijden zien we een groei van kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het accent van het werelddiaconaat ligt dan ook op samenwerking en ondersteuning.

Kerk in Actie levert een bijdrage aan gemeenteopbouw, kadervorming, theologische opleiding, plattelandsontwikkeling, onderwijs, jeugdwerk. Het helpen lenigen van acute praktische nood is vaak nodig. Maar voor de langere termijn is het wezenlijk van belang om de oorzaken van de nood te bestrijden.
De werkgroep Kerk in Actie behartigt op lokaal niveau de belangen van zending en werelddiaconaat, en herinnert daarbij de gemeente aan haar roeping.
De werkgroep staat onder voorzitterschap van de werelddiaken. Tweemaal per jaar wordt een bijzondere eredienst gehouden, waarin aandacht wordt gegeven aan een project.
Jaarlijks wordt er een kinderzendingsmiddag georganiseerd, samen met de Hervormde Gemeente, met als doel kinderen en jongeren te betrekken bij zending en werelddiaconaat.
Met het oog op de toekomst wil de werkgroep actief zichtbaar maken, dat de gemeente zich betrokken weet bij het werk van zending en werelddiaconaat. In de herberg, die de gemeente wil zijn,  wordt dat zichtbaar door publicaties, incidentele actiesen door daadwerkelijk mensen "van daar"in ons midden vragen.

Beleidsplan Eredienst

 Liturgie
Liturgie betekent letterlijk: werk van het volk.  Daar zitten twéé kanten aan. Het gaat in de eredienst om werk wat het volk doet. Maar het gaat óók om werk dat voor het volk gedaan wordt. Eredienst is een ontmoeting tussen de mens als lid van de gemeente en God. Basis voor die ontmoeting is dat God beloofd heeft te naderen degene die tot Hem nadert. Het komen van God vindt zijn weg via gebed, offergave, prediking, sacrament en zang. En soms worden er nieuwe wegen voor gevonden. Maar altijd is het voor Gods aangezicht een heilig spel, een hoog spel  van ontvangen en geven, horen en doen, geraakt worden en daar iets mee doen; want er is werk aan de wereld. De eredienst is een bron van geloof en hoop en liefde voor dat werk, voor elkaar en voor onszelf.

Waar willen we naar toe?
Het is goed om altijd weer ruimte te scheppen voor vernieuwing in de liturgie. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om nieuwe elementen, die een prachtige aanvulling kunnen zijn. Het spreekt vanzelf dat elke verandering gepaard dient te gaan met goede voorlichting, gezamenlijke bespreking en een duidelijk besluit. Het gaat vooral om ruimte voor elkaar, onze medegelovigen, groot en klein, ouderen, jeugd en jong volwassenen. De betrokkenheid van ‘alle leeftijden’ is van levensbelang. Er zijn nu al tal van momenten, waarop jong en ouder af en toe gevraagd wordt, zoals het gebed om ontferming door een kind, gemeenteleden die muziek maken, een liturgische schikking, het binnenkomen van de kleinsten voor de zegen, … Samen bouwen  we aan onze geloofsgemeenschap door iedereen het gevoel te geven van welkom te zijn en nodig. Daar willen we naar toe. Wij willen een gemeente zijn die open staat naar binnen en naar buiten.  Zo ontstaat er ruimte voor mensen die deel uitmaken van onze gemeente, maar ook voor ‘mensen van buiten’.  Dat komt tot uiting in zulke ‘gewone’ zaken als een hartelijk welkom bij de ingang en het aanbieden van een kopje koffie of thee vóór het weggaan. Een eredienst is goed wanneer mensen het gevoel krijgen: er is plaats voor mij in deze herberg.

Welke plannen staan daarom op stapel?
Er zijn verschillende plannen waar in de komende vijf jaar aan gewerkt gaat worden. We beperken ons voorlopig tot drie punten van aandacht. Die beperking zit ‘m in de overweging van wat momenteel het meest nodig is en ook haalbaar.
Het gaat om:
-de invoering van het nieuwe liedboek
-het  verzamelen van email adressen en gebruik van email bevorderen m.b.t. de eredienst
-inschakelen van de website, niet alleen voor het verstrekken van informatie,  maar ook ten behoeve   de voorbereiding van een eredienst

De invoering van het nieuwe liedboek heeft prioriteit. Het werd 25 mei 2013 gepresenteerd en de invoering is een mooie kans om te verdiepen wat we al doen: samen zingen tot Gods eer. Dat zal het gemeenschapsgevoel in onze gemeente versterken; te meer daar jong en oud aan bod komen in de  nieuwe bundel. Het
zou helemaal mooi zijn, wanneer de liederen konden worden aangeleerd met leden van andere kerken. We zouden dan bij elkaar kunne oefenen, hetzij in Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg of Valkenburg (ZH). De nieuwe bundel bevat overigens een schat aan liederen en gebeden, die ook thuis heel goed te gebruiken zijn. De invoering is geen eenvoudige zaak. Daarom is het goed wanneer een aparte commissie zich hier mee bezig gaat houden. Te denken valt aan vragen als: welke nieuwe liederen kiezen we uit? Welk lied past bij welk thema/ Schriftgedeelte? Hoe gaan we de liederen aanleren? Op welk moment komt dat aanleren het beste uit? De liederen kunnen desgewenst vooraf toegezonden worden aan die mensen, die zich van te voren de muziek eigen willen maken. Dat komt het oefenen rond de eredienst weer ten goede.
Het is nuttig om een begin te maken met het verzamelen van email adressen van gemeenteleden.
Het zal de betrokkenheid bij de eredienst vergroten; want als er iets speciaals is (van een nieuw lied tot een bijzondere avondviering) dan worden de mensen tijdig ingelicht.  Waar anders het bijzondere van zo’n eredienst zou verdwijnen in de drukte van onze dagen, daar klinkt de informatie als een herinnering en dat moet uitnodigend werken.
Zo kun je mensen nog even attenderen op een bijzondere dienst, op bij voorbeeld het samen oefenen van liederen op een bepaalde tijd of op een andere activiteit.

De website van De Goede Herder heeft een goede redactie nodig, een commissie van mensen die er goed mee om weten te gaan en die de tijd vindt om de kansen
van de website uit te buiten. In dat geheel past ook de aandacht die gegeven kan worden aan de voorbereiding van een eredienst. Zo bereik je meer zaken
tegelijk: de mensen kunnen zich beter instellen op wat komen gaat; wie wil kan vooraf  oefenen op zijn eigen tijd in eigen huis. Zo zal de betrokkenheid bij
de eredienst groter worden. Het is één manier om de lofzang gaande te houden!  

 Concreet staat ons voor ogen:
-stel een muziekcommissie in, waarin de volgende leden zitting nemen: de dirigent van de cantorij, een organist, een gemeentelid met bijzondere aandacht voor muziek en nog twee andere gemeenteleden die het leuk vinden om mee te denken.
-schaf een digitaal liedboek met  de melodie aan, zodat elk lied –en als dat wenselijk is elk couplet- met de muziek geprojecteerd kan worden.
-schakel 1x per maand de cantorij in bij het inoefenen van de liederen
-blijf zoeken naar wegen, waarlangs de betrokkenheid van tieners bij de eredienst wordt gestimuleerd
-benoem een commissie, die mensen welkom heet bij de ingang.
Dit wordt al gedaan bij doopdiensten, maar zou ook kunnen bij bijzondere diensten en is eigenlijk wenselijk  bij elke eredienst om een gezond herberg
gevoel te bevorderen.
-maak een rooster voor het klaar maken van koffie/thee/limonade
-laat er sowieso een websitecommissie komen, o.a. om gegevens rond de eredienst door te geven.
-overweeg om de dooprol een andere plaats te geven

 Voor al deze aandachtspunten geldt:
-begin er dit jaar mee!
-bekijk per jaar hoe je hier mee verder gaat.

 Beleidsplan Evangelisatie

Evangelisatie
Het woord, evangelisatie komt al voor in het Oude Testament, bij voorbeeld in Jesaja 52: 7 en Psalm 40:10. Een vreugdebode brengt een goede boodschap, zoals in Jesaja 40:9: ’Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem.’ De evangelisten worden opgeroepen om aan te kondigen dat de HEER er aankomt met de macht  van een bevrijdend heerser en met de tederheid en de zorgzaamheid van een herder.  In het Nieuwe Testament wordt Jezus gezien als de goede Herder, als degene, in wiens persoon en werk het Koninkrijk van God volop aanwezig is en doorbreekt in woord en daad. In de Bijbel omvat evangelisatie méér dan getuigenis en gemeenschap en dienst. Het gaat  om het totale leven.  Woorden en argumenten zijn niet het zaad van het Rijk. Het Evangelie is niet los verkrijgbaar. Bij kinderen van het Koninkrijk is aan hun manier van leven te zien of ze boodschap hebben aan mens en wereld.  De jonge Kerk had geen evangelisatiecommissie. Die hadden ze ook niet nodig.  Er ging een enorme aantrekkingskracht uit van wat zij deden voor de mensen, samen in de naam van Jezus. Bekering (en de prediking daarvan)was en  is daarbij niet uit de tijd. Bekering is van alle tijden,  voor alle dagen, voor iedereen. Evangelisatie is een oproep: in hoeverre oriënteer ik mij bij mijn keuzes op de komst van het Koninkrijk van God?

Waar willen we naar toe?
We willen als Gereformeerde Kerk De Goede Herder er naar toe, dat we als gemeente present zijn in Valkenburg in 2018. Daar is in ieder geval voor nodig dat we een open kerk zijn, als een herberg onderweg. Die openheid zal bevorderd worden, wanneer er andere erediensten komen, waarin veel gezongen wordt en buitengewoon goede sprekers het Woord voeren.  Het is te hopen dat er zodoende samenkomsten tot stand komen, waarin met name ook de jeugd zich thuis voelt.
Bij dit alles is het uiterst zinvol om ons mettertijd te bezinnen op de vraag: wat willen we eigenlijk bereiken?

 Welke plannen staan op stapel
-We zijn voortaan open op de woensdag van de paardenmarkt. Dat is zo’n gelegenheid waar letterlijk ‘het hele dorp’ voorbij komt. Als dán de deuren open staan, dat moet dat wel uitnodigend werken. Het is de bedoeling dat op de straat bij de ingang van onze kerk géén kraam staat.
Misschien stapt er eens iemand binnen, die anders geen voet over de drempel zou zetten.
Dat betekent dat er  de hele dag altijd wel iemand aanwezig is en dat er op gezette tijden een activiteit wordt aangeboden. Te denken valt aan: een mini orgelconcert; rond de middag een kookles rond een Bijbels recept; een tentoonstelling van kunst uit eigen gemeente(n);  het spelen van verzoeknummers op het orgel of op de piano; een open keuken voor koffie, thee en limonade; gelegenheid om in het Trefpunt even uit te rusten.
Deze activiteit wordt interkerkelijk opgezet. Dat wil zeggen: er wordt een commissie gevormd uit leden van de drie protestantse kerken in Valkenburg: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk De Goede Herder.

-We proberen als kerken present te zijn in de nieuwbouw. Elke plaatselijke kerk zoekt contact met haar eigen leden. Maar daar naast is er een commissie van welkom gevormd, die alle nieuw ingekomen bewoners een folder aanbiedt met daarin adressen van de vier christelijke geloofsgemeenschappen in ons dorp: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Hervormde Gemeente, de Rooms-katholieke Kerk en onze Gereformeerde Kerk  De Goede Herder.

En verder is het initiatief genomen door kerkelijke bewoners van ’t Duyfrak, om in contact te komen met andere bewoners van deze nieuwbouwwijk. Het is de bedoeling om zo informatie in te winnen waar de bewoners behoefte aan hebben en in hoeverre zij daarbij iets verwachten van de kerk(en).

Het is belangrijk om dit initiatief nauwgezet te volgen en daarom is goed contact met deze kerkelijke bewoners op zijn plaats. Wie weet hoe de evangelisatiecommissie van dienst kan zijn bij de ontplooiing van de presentie van de kerk in deze nieuwbouw.  En dat zal weer een goede leerschool zijn voor de aanwezigheid van de kerk(en) in de nog te bouwen nieuwe huizen op de marine vliegbasis Valkenburg.

-We spelen als gemeente en kerkenraad en college van kerkrentmeesters méér in op de ontwikkelingen in ons dorp. Zo is er bij voorbeeld Rijnweide. Daar vindt een verschuiving plaats van huurders en van activiteiten. Dat vormt voor de bewoners een hele verandering. Het biedt ook kansen voor ons als kerk om present te zijn en om te bekijken in hoeverre onze ruimten gebruikt kunnen worden voor activiteiten die anders in Rijnweide zouden hebben plaats gevonden.

Op die manier zijn we ons dorp van dienst. En, bij vergelijkbare acties kan te zijner tijd gedacht worden aan exploitatie, wat weer ten goede komt aan de kas van onze kerk.  Hoe dan ook, er zijn kansen om als kerk in ons dorp aanwezig te zijn als een herberg onderweg.

-We gaan een bezinning opzetten over de vraag: ‘Wat willen we eigenlijk bereiken?’ Het is de bedoeling om daar zo veel mogelijk leden van de gemeente te betrekken. Daar liggen raakvlakken met vorming en toerusting. Mensen zullen zich [opnieuw] bewust worden van hun roeping [vorming] en van hun kansen [toerusting]. De opdracht om het Evangelie door te geven geldt voor de hele gemeente. Niet de commissie maar de gemeente doet het werk. De commissie helpt om er werk van te maken.

Concreet staat ons voor ogen
We gaan door met de activiteiten die al plaats vinden, zoals
-we stimuleren een volgende alphacursus
-we organiseren op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling.
Het zou mooi zijn wanneer daarna een gezamenlijke eredienst gehouden werd.  Dat zou een saamhorigheid in ons dorp laten zien, waar toch een zeker
getuigenis van uit gaat. En wie weet, hoe mensen daar vroeger of alter door aangesproken worden.
-we zijn  op beide basisscholen in ons dorp present met een presentje
-we hebben goed contact met de commissie PIEK (regionale evangelisatie)
-we verspreiden lectuur rond kerst en met Pasen
-we  beleggen ochtenden en avonden voor vrouwen
-we breiden onze aanwezigheid op de paardenmarkt uit. We gaan niet alleen met een foldertje rond. We houden –namens de drie kerken- open kerk aan de Hoofdstraat 35
-we blijven op zoek naar nieuwe kansen om het Evangelie door te geven in woord en daad.

Beleidsplan Financiën en beheer

Financiën en beheer gaan over veel meer dan geld en goederen alleen. De gemeente van Christus heeft een verantwoordelijkheid in deze wereld. De aarde en haar volheid zijn van de HEER. De mens is als de pachter van een wijngaard.  Wij zijn niet de eigenaar, maar aan ons is wel het beheer toevertrouwd. Leden van de gemeente leveren persoonlijk en samen een bijdrage aan de leefbaarheid van Valkenburg en aan gebieden die verder van ons af liggen. De verbondenheid met onze Heer Jezus Christus geeft een band en een verlangen om geestelijk en materieel een vaste vrijwillige bijdrage te leveren met de mogelijkheden die ons gegeven zijn. Gezonde financiën en goed beheer  geven ruimte aan die mogelijkheden. Te noemen zijn:  gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij jong en ouder, toegankelijkheid voor gemeenteleden maar ook voor andere belangstellenden, de benodigde organisatie plaatselijk, regionaal en landelijk en last but not least de aandacht voor zwakkeren en minderheden, dichtbij en verder weg. Zo worden wij allemaal geholpen om goede rentmeesters te zijn.

 Waar willen we naar toe?
Wij willen er naar toe dat onze gemeente een gemeenschap vormt, waar iedereen zich welkom voelt om samen te komen en om in diverse vormen van eredienst voldoende ruimte en middelen te bieden,  zodat jong en oud de ruimte krijgt om de dingen op haar of zijn manier te doen.
Een wezenlijk onderdeel van zo’n gemeenschap is, dat de mensen bijeen gehouden worden door een goed functionerende organisatie. Die organisatie dient van tijd tot tijd opnieuw doorgelicht te worden; hetgeen in de bezinning van 2012-2013 dan ook  weer gebeurt.
Onze gemeente staat binnen afzienbare tijd voor grote uitdagingen. De inkomsten stijgen niet, de kosten gaan wel omhoog en de gemeente wordt er niet groter op. Het is onze taak om met deze gegevens te bouwen aan een gezonde financiële toekomst. In dat kader gaat er gezocht worden naar mogelijkheden van samenwerking met andere kerken.
Wij beschikken als gemeente van De Goede Herder over een eigen pand met verschillende zalen en uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Dat geeft ons kansen en flexibiliteit. Maar dat geeft ook verantwoordelijkheid en zorg, met name in beheer en onderhoud. Verder gaande exploitatie vraagt om modernisering van de zalen en ook om een koster/beheerder, die zichzelf dan moet kunnen terugverdienen. Het is nu nog niet duidelijk of we daar naar toe willen; maar deze gedachte blijft in de nabije toekomst een mogelijkheid, waar serieus aan gedacht wordt.
Naar buiten gerichte activiteiten ondersteunen de wens om als kerk in Valkenburg te groeien van ‘stal’ naar  ‘herberg’.
De website van onze kerk moet verder ontwikkeld worden. Om dat te realiseren is er eerst en vooral een beheerder nodig van deze website.

 Welke plannen staan daarom op stapel?
Noodzakelijk onderhoud wordt in kaart gebracht.
Er gaat gezocht worden naar mogelijkheden om extra inkomsten te genereren.
Onderzoek naar energie besparende (en ‘groene’) maatregelen zit er aan te komen.
Op z’n tijd kan bij de gemeenteleden geïnventariseerd worden, welke wensen er leven ten aanzien van het gebruik en de inrichting van de gebouwen.
Het zoeken naar een geschikte beheerder van de website verdient alle aandacht. Het is goed om de mogelijkheid van een koster/beheerder te heroverwegen.
Dat hangt nauw samen met het besluit om exploitatie van de gebouwen sterk te bevorderen.

 Concreet staat ons voor ogen:
We bevelen het aan en maken er zelf werk van om samenwerking met andere kerken nader te onderzoeken, hetzij plaatselijk, hetzij met een naburige gemeente.
Er dient een meerjaren begroting opgesteld te worden. Een speciale commissie gaat op zoek naar acties die geld opbrengen ten bate van de kerk en dan met name de gebouwen en het onderhoud daarvan. Onderzoek gaat gedaan worden naar draagvlak en naar financiële bijdrageten behoeve van het multifunctioneel maken van de kerkzaal en modernisering van de zalen.

Beleidsplan  Jeugd

 De jeugd van tegenwoordig
Er is dat bekende spreekwoord: ’Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Dat klinkt nogal logisch.  Toch is er veel voor te zeggen om het óm te draaien. Dan krijgen we: ’Wie de toekomst heeft, heeft de jeugd.’ En dat klinkt ook zinvol; want het is de kunst om aan de jeugd duidelijk te maken waarom en hoe het Evangelie relevant is. De jeugd is niet de kerk van de tóekomst. De jeugd is de kerk van nú. De jeugd is nu al wezenlijk onderdeel van die kerk. Jonge mensen kunnen vragen stellen, die helpen om als gemeente bij de tijd te blijven. Zij verwachten misschien geen pasklaar, maar wél een oprecht antwoord. De blijde boodschap is gelukkig niet aan leeftijd gebonden. Én bij het vragen stellen én bij het zoeken naar antwoorden hebben de verschillende generaties elkaar hard nodig.

Waar willen we naar toe?
We gaan ons in de komende jaren richten op de jongeren van 11 tot 20 jaar; want daar zien we op dit moment een grote teruggang in het bezoeken van de activiteiten binnen onze kerk. Niet alleen de eredienst, maar de kerk in het algemeen moet een ‘veilige’ plek worden waar de jeugd op kerkelijk terrein zichzelf kan zijn en waar de Bijbel op tafel kan komen als inspiratiebron. We willen de jongeren stimuleren om zich binnen het netwerk van de gemeente te ontwikkelen op een manier die bij hen past, waar ze zich thuis voelen, in een sfeer van respect en waardering. Het is de kunst om hen het gevoel te geven dat ze er werkelijk bij betrokken worden en dat ze nodig zijn. Daarom dienen zij de ruimte te krijgen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwassen christenen.
Dat betekent onder andere dat alle ouderen alle jongeren accepteren zoals ze zijn. Er is een gat ontstaan tussen jongeren en ouderen en dat gat wordt langzamerhand te groot. Het is een kloof die we moeten zien te overbruggen.

 Welke plannen staan daarom op stapel?
-Groepsverbanden creëren
Het is bijzonder wenselijk dat alle leden van de gemeente zich verdiepen in de leefwereld van de jongeren tussen 11 en 20 jaar. Wat speelt er zich af in de hoofden van deze jongeren? Waar liggen hun interesses? Social media zoals facebook kunnen wellicht meer inzicht geven via de jongeren zelf. Gewoon eens met hen gaan praten is een andere stap, persoonlijk of in groepsverband. Groepsverband is een belangrijke link van de kerk naar de jongeren. Hun groep kan een plek zijn van (jonge) mensen, die aangesproken worden op datgene waar ze goed in zijn of waar ze aardigheid aan hebben, zoals: het bedienen van de beamer tijdens de eredienst, een nieuw jaarthema kiezen, iets organiseren tijdens de rommelmarkt, koffie zetten, en zo voort; allemaal laagdrempelige activiteiten. De oudere groep jongeren kan weer een en ander organiseren voor de jongere groep. Te denken valt aan een soos-achtige activiteit.
Het zou goed zijn wanneer ouderen en jongeren samen van tijd tot tijd een interngeneratieve activiteit ontplooien.  Dat kweekt bijna altijd beter begrip en kan dikwijls ongemerkt zorgen voor minder eenzaamheid (van oud én jong).

 -Van jeugdkerk naar eredienst
Binnen onze gemeente is de stap van de jeugdkerk naar de eredienst nog niet ingevuld. Daar zien we een grote uitdaging ontstaan.  De wereld van onze jong volwassenen is veel groter dan alleen onze gemeente!  Misschien moeten we daarom op zoek naar andere jonge gelovige jongeren, buiten onze eigen kring.
We gaan daarom toenadering zoeken tot andere kerken in de regio. Daarbij denken we aan De Open Hof, Gereformeerde Kerk in Katwijk aan den Rijn. Het is een poging  om een concreet vervolg te krijgen op de jeugdkerk . Op die manier wordt de groep jongeren groter. En dat kan helpen om een breder draagvlak te krijgen voor het onderwerp samenzijn en geloven. Jongeren zien de eredienst vaak als iets wat saai is, iets wat niet duidelijk over hen gaat. Om hier iets te bereiken is het nodig dat er bijeenkomsten worden opgezet, die als doel hebben: de jongeren weer/meer te betrekken bij de kerk in de hoop dat ze later ook weer interesse tonen voor  de eredienst.

 Concreet staan ons voor ogen:
-Verhalen die ‘uit het leven gegrepen’ zijn
Bekende of minder bekende mensen vertellen over hun ervaringen met geloven, en ook over de bergen en dalen die er zijn. Als het levensechte verhalen zijn, dan zullen deze een indruk  achter laten, die vroeger of later aanleiding kan geven tot verder gesprek.
-Filmavond
Er zijn genoeg films, ernstige en humorvolle rolprenten,  die alle aanleiding geven om dóór te praten over geloven en beleven. Het is het proberen waard om filmavonden te (laten) organiseren voor en door jongeren.  Film is een medium dat gerede aanleiding geven kan voor een goed gesprek. Dat gesprek kan persoonlijk plaats vinden maar ook in de groep die de film gezien heeft.
-Sirkelslag
Sirkelslag is een interactief spel met andere jongeren uit heel Nederland. De ervaring in Valkenburg leert dat de jongere jeugd deze activiteit bijzonder enthousiast ontvangt. Dat is een reden te meer om voorlopig elk seizoen aan dit spel mee te doen.
-Jeugdcafé
Het is de bedoeling om te gaan onderzoeken of er een plek gecreëerd kan worden waar jongeren  naar toe kunnen gaan om daar samen te zijn.  Als het maar enigszins mogelijk is, mogen ze dat zelf organiseren.
-Goede doel
Ieder seizoen wordt er een goed doel gekozen waar voor gespaard kan worden of wellicht ook actie kan worden ondernomen. Het is belangrijk dat de jongeren mee kunnen praten bij het bepalen van een goed doel. Het wordt helemaal mooi, wanneer  jongeren in de gelegenheid komen om –indien mogelijk- de organisatie te bezoeken die de door hun gekozen actie uitvoert.
-Website
Het is de moeite meer dan  waard om te kijken of er jongeren zijn, die de website van de kerk willen helpen beheren.  Uiteraard gaat het daarbij ook om informatie van de jongeren zelf. Zodoende worden zij er zelf bij betrokken en hebben zij invloed op vorm en inhoud.
Al deze activiteiten hebben betrekking op de belevingswereld van jongeren en vinden plaats in een voor hen vertrouwde omgeving en in een veilige, niet al te grote kring. Mensen hebben mensen nodig. Zo kunnen jong volwassenen een pastorale taak op zich nemen of de jeugdouderlingen ondersteunen bij het jeugdwerk.

Beleidsplan Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur  komen meer dan eens voor in de Bijbel. Enkele voorbeelden: als Mozes dreigt te bezwijken onder zijn verantwoordelijkheden,  dan geeft zijn schoonvader advies voor de verandering(Exodus 18). Er komen naast de leider van het volk Israël  70 oudsten, ten behoeve van de organisatie en de bereikbaarheid van de mensen.  Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament: de wonderbare spijziging (Matteus 14, Marcus 6, Lucas 9 en Johannes 6). Verschillende evangelisten beschrijven het gebeuren ieder op hun eigen wijze en op verschillende momenten. Wat blijft is, dat iemand de leiding neemt om het allemaal goed te laten verlopen zodat ieder tot zijn recht komt. De mensen aanvaarden de leiding en gaan zitten in groepjes. Dat voorkomt chaos en paniek. Zodoende wordt het mogelijk om datgene wat er is eerlijk met elkaar te delen.  Het boek Handelingen geeft duidelijk aan (bij voorbeeld in hoofdstuk 6 ) , hoe de eerste gemeente een conflict gebruikt om veranderingen aan te brengen, zodat iedereen het gevoel krijgt gezien te worden en geliefd te zijn en niet vergeten te worden met eten en drinken.  ‘Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren.’(I Korintiërs 14:40). Organisatie en bestuur maken zoiets mogelijk.

 Waar willen we naar toe?
A.Werkwijze kerkenraad en wijkteams
Het is van belang dat de vergaderlast vermindert en dat er een goede oplossing komt voor de vervulling van vacatures (aantal wijken, aantal ambtsdragers).
B. Communicatie binnen de gemeente
De hedendaagse communicatiemiddelen, zoals email en website moeten beter benut worden. Maar het gaat uiteindelijk om het bevorderen van persoonlijke contacten, zoals deze plaats vinden rond de eredienst en andere activiteiten.
C. Samenwerking met andere gemeenten binnen KRV
We onderscheiden tussen de Hervormde Gemeente Valkenburg en andere PKN gemeenten en gemeenten buiten de PKN.
                Hervormde Gemeente.
De Gereformeerde Kerk heeft in 2001 uitgesproken dat onze gemeente bereid is om op elk moment de samenwerking te hervatten en zo mogelijk uit te breiden.
                Andere PKN kerken
Als er geen concrete versterking van de samenwerking komt met de Hervormde Gemeente van Valkenburg, dan kunnen we overwegen een andere partner te zoeken. Met het oog op de toekomst is het belangrijk samenwerking op te bouwen met een zustergemeente, waarbij meer kans is op een inhoudelijk perspectief.
              Gemeenten buiten de PKN
Het zou niet verstandig zijn van de kerken in Valkenburg om elkaar als concurrenten te zien op een krimpende markt. Als de kerk er is voor de gemeenschap, dan hebben ook de afzonderlijke kerken een gemeenschappelijke taak. Als de kerk krimpt, dan wordt het werkterrein groter. Eigenlijk groeien dan ook de kansen!
D. Samenwerking en overlap van taakgroepen
We willen er naar toe dat overlap van activiteiten zo veel mogelijk vermeden wordt.
E. Herbergfunctie
Bij de visie op de kerk als een herberg passen activiteiten waar iedereen welkom is. Naast een open eredienst kan ook gedacht worden aan laagdrempelige open avonden, met thema’s of activiteiten van algemene interesse.

Welke plannen staan daarom op stapel?
A. Werkwijze kerkenraad en wijkteams
                Er moet worden toegewerkt naar een kleine kerkenraad, met daarnaast sectieteams (voor een wijk) en taakgroepen (voor speciale taken); volgens Ordinantie 4.10. Volgens dit model is alleen een deel van het wijkteam lid van de kerkenraad. Dat hoeft dan niet bij elk team de ouderling te zijn. Zo kan de kerkenraad kleiner blijven, waardoor vergadertijd vrij komt. Het is dan wel belangrijk dat de leden van elk wijkteam elkaar geregeld spreken.
                Taken in de gemeente moeten kleiner worden. Dat maakt zo’n taak beter behapbaar. Zodoende wordt de kans vergroot dat  er iets gevonden wordt wat bij iemand past; in plaats van mensen te zoeken voor een bepaalde taak. Dit geldt met name voor de generatie van 25-50 jaar. Een doelgerichte taak is qua tijdsbesteding meestal te overzien (en zal in ieder geval geen vier jaar duren).  Zo zullen mensen  bij de gemeente betrokken blijven op een manier die bij hen past.
B. Communicatie binnen de gemeente
De website gaat beter benut worden, misschien wel gezamenlijk met de Hervormde Gemeente in Valkenburg –net als met het blad Kerkewerk.Het vinden van een ervaren webmaster is noodzakelijk.
                  Een agenda voor de komende twee maanden kan een vaste rubriek in Kerkewerk en op de website van De Goede Herder zijn, met alle activiteiten en vergaderingen. Zo worden die minder makkelijk over het hoofd gezien.
                  Email verkeer is een belangrijke communicatievorm, voor last minute  gegevens, voor verzending van vergaderstukken en voor het uitwisselen van informatie van persoon tot een persoon of groep. Bij een kleinere kerkenraad bij voorbeeld, kan email gebruikt worden om elkaar op de hoogte te houden.  Email is aanvullend en mag niet in de plaats komen van andere kanalen. Klassieke vormen als een poster op prikborden en bij winkels, en aankondigingen in huis aan huis bladen kunnen nog meer worden benut.
                  Jongeren behoeven hier een aparte vermelding. Contacten onderling tussen jongeren binnen de kerk zijn belangrijk. Activiteiten waar nog maar weinig jongeren komen zijn niet meer aantrekkelijk voor die weinigen. Het succes van jongerenwerk laat dat zien: je wilt daar zijn, waar je leeftijdgenoten tegenkomt. Digitale en sociale media kunnen dat onderling contact bevorderen. Het is een goed dat de jeugdouderlingen daar aandacht voor hebben.
C. Samenwerking met andere gemeenten binnen KRV
                         Hervormde Gemeente
-niet twee afzonderlijke diensten na de gezamenlijke dauwtrapwandeling
-een echte gezamenlijke jeugddienst, zonder een gelijktijdige aparte dienst
-gezamenlijke avonddiensten in de zomer
                                Andere PKN kerken
Mogelijke partnergemeenten zijn de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan de Rijn (de Open Hof; geografisch de meest nabije)en de Rank. We hebben het plan om in ieder geval met De Open Hof de banden wat meer aan te halen.
                            Gemeenten buiten de PKN
Het is belangrijk voor de kerk en haar plek in de samenleving om andere kerken te kennen en waar mogelijk te steunen. Juist herbergactiviteiten zijn gericht op alle Valkenburgers en lenen zich daarom er toe om niet los van elkaar op te trekken.
D. Samenwerking en overlap van taakgroepen
               Er zijn aanbevelingen en suggesties gedaan voor en door de verschillende taakgroepen.
Om overlap te voorkomen kunnen deze aanbevelingen en suggesties ondergebracht worden bij het werkgebied/de taakgroep, die het beste bij de betreffende activiteit past.
E. Herbergfunctie
             Op een avond kan bij voorbeeld een actuele film worden vertoond, die stof tot denken en reageren geeft. Gelet moet worden op regelgeving op dit punt. Ook valt te denken aan muziekavonden, of aan een tussenvorm tussen een muziekuitvoering en een zangdienst.
             een andere mogelijkheid is een lezing of leesavond over literatuur met een godsdienstig (al dan niet christelijk) aspect, die stof voor bezinning en gesprek biedt. Concurrentie met commerciële aanbieders moet worden vermeden. De gastvrijheid dient voorop te staan.

 Concreet staat ons voor ogen:
A.                 Werkwijze kerkenraad en wijkteams
Het is raadzaam om op dit moment het aantal wijkteams niet te veranderen, maar wel elk team de ruimte te geven de taken op een hen passende manier te verdelen. Bij voorbeeld: een wijkteam zonder ouderling, maar met twee pastoraal medewerkers kan een tekort aan ouderlingen opvangen.
Pastorale contacten van nu en ooit dienen goed te worden bij gehouden, ongeacht de werkwijze van de kerkenraad en van de teams. Een zorgvuldige overdracht is daarvoor nodig.
B.                  Communicatie binnen de gemeente
-Een agenda in Kerkewerk en op de website,  voor een overzicht van vergaderingen en andere activiteiten.
-Een bestand van email adressen van gemeenteleden.
C.                  Samenwerking met andere gemeenten binnen KRV
       Hervormde Gemeente
De bestaande samenwerking wordt voortgezet:  de evangelisatie commissie, het blad Kerkewerk, het jeugdwerk in de vorm van clubs voor de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Eén maal per jaar is er een gezamenlijke vergadering van de beide moderamina. Wellicht kan er weer –net zoals in het voorjaar van 2013- samen gewerkt worden aan vorming en/of toerusting.
           Andere PKN gemeenten
Er worden gesprekken gevoerd met het moderamen van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan de Rijn. Ook worden er gesprekken gevoerd (via de commissie bijzondere diensten) over de mogelijkheden en de concrete invulling van gezamenlijke avonddiensten. Daarnaast is er een begin gemaakt met een meer gezamenlijk optrekken op het gebied van vorming en toerusting.
           Gemeenten buiten de PKN
Incidentele samenwerking vindt plaats in de  voorbereiding en de uitvoering van de kerstsamenzang op 24 december. Het betreft hier behalve de Hervormde Gemeente ook de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Valkenburgse leden van de Rooms Katholieke Kerk. Die samenwerking geldt ook voor welkomstactiviteiten in de nieuwbouwwijken.
D.                 Samenwerking en overlap van taakgroepen
Samenwerking vanuit verschillende taakgroepen zal ‘op de werkvloer’ gewoon gebeuren. Overlap kan tegen gegaan worden door een lijst te hanteren, waarin aanbevelingen en suggesties onderverdeeld zijn per taakgroep.
E.                  Herbergfunctie
Het is praktisch om een activiteit vooral te richten op een specifieke leeftijdsgroep, met specifieke belangstelling dan wel problemen. Wel moet zich dan ieder ander even welkom weten.
Het is een vorm van gastvrijheid die bij een herbergvisie past,  om  (al dan niet tegen vergoeding van kosten) de ruimten beschikbaar te stellen. Kerkelijke ruimten worden maar beperkt gebruikt. Bij het afnemen van voorzieningen in het dorp kunnen de mogelijkheden toenemen. Gebruikers van buiten van de zalen kunnen actief worden gezocht.
Onderzoek is gewenst naar  mogelijkheden om de kerkzaal te gebruiken voor andere doeleinden dan de eredienst. De kerkzaal is vooral ingericht met het oog op de eredienst. Gebruik voor andere doelen is daardoor minder gemakkelijk, en vraagt creativiteit.
interviewsmet dorpsgenoten zal de positie van de kerk in de dorpsgemeenschap verduidelijken en mogelijk versterken. Welk beeld hebben zij van de kerk? Maakt het voor hen wat uit dat de kerk er is? Met name kan die vraag gesteld worden aan Valkenburgers die lid zijn geweest van de gemeente. Hebben zij het idee dat ke kerk inmiddels veranderd is, of juist niet? Zo'n interview laat ook zien dat de kerk belangstelling houdt voor ieder.

Beleidsplan Pastoraat

Een treffende zin uit de missie van onze gemeente luidt: ‘De liefde is leidend voor het pastorale werk… Wij voelen ons geroepen om óm te zien naar elk ander, in onze gemeente en daar buiten.’ Onze gemeente heet De Goede Herder. De verleiding ligt altijd weer aanwezig om in het beeld van de Herder en de schapen de kerk te zien als een stal, vol warmte en geborgenheid. Juist de gelijkenissen rond de goede Herder Jezus Christus bepalen ons er bij dat de schapen weliswaar één voor één meetellen als ze naar hun stal komen. Maar ze worden spoedig daarna er weer op uit gezonden, de stal uit, de weide wereld in. En de goede Herder heeft nog andere schapen die niet van deze stal zijn –zegt Hij zelf (Johannes 10). Dat betekent voor ons dat wij er voor open staan om pas á la psalm 23 pastorale zorg en aandacht te besteden aan schapen in en buiten de kooi. En dat gegeven sluit  mooi aan bij een ander beeld, het beeld van de herberg…

 Waar willen we naar toe?
Het laatste gedeelte van de missie van onze gemeente betreft de intentie ‘dat De Goede Herder kerk over 5 jaar een “herberg”   zal zijn voor meer inwoners van Valkenburg. Het woord ‘herberg’ houdt in dat een georganiseerde openheid geboden wordt. Er is ruimte voor een veelheid aan meningen en opvattingen.

 Welke plannen staan daarom op stapel?
Het is nodig om een alternatief te vinden voor huisbezoek en  groot huisbezoek. Het moet informeler, minder gedwongen. Informele contacten kunnen aangestuurd worden. De gedachte hier achter is dat het informele meer kans biedt om vertrouwen op te bouwen. Daarmee wordt een basis gelegd voor dieper contact. Het is van wezenlijk belang dat initiatieven minder uit de kerkenraad komen en meer uit het wijkteam. Zodoende zitten we dichter bij het grondvlak en is de kans groter dat een initiatief draagvlak heeft bij de doelgroep. En dát resulteert dan hopelijk weer in de opkomst bij een bijeenkomst of  in de deelname aan een activiteit.
De kerkenraad zou er goed aan doen om het aantal wijken terug te brengen, en wel van zes naar vier wijken. En elk wijkteam dient van samenstelling te veranderen. Uitgangspunt is dat er gemeenteleden zijn die wel een taak voor de gemeente willen uitvoeren, maar geen belangstelling hebben  voor een officiële functie, zoals ouderling, diaken of pastoraal medewerker. Weinig tijd hebben betekent á priori niet dat er ondanks drukke bezigheden binnen- of buitenshuis niet netto een uur per week aan praktische kerkelijke zaken besteed kan worden.
Zodra elk wijkteam meer zelfstandigheid geniet, kan binnen het wijkteam bekeken worden wie welke taken kan en wil  vervullen. Teamleden die minder ervaren zijn,  worden -als zij dat willen- gecoacht. Dat kan ook door iemand die tijdelijk het team versterkt. Als er toch een herindeling komt van de wijken, dan is dat een kans om een betere mix te maken van ouderen en jongeren in één wijk.
We hebben enthousiasmerende elementen nodig, zoals:
contacten met andere kerken, boeketdiensten, middagzangdiensten, een anders dan andere spreker. Het idee leeft om buddyachtige praktijken op te zetten.
In de praktijk blijkt dat er soms voorspelbaar en soms heel onverwacht een raakvlak is tussen pastorale zorg en diaconale aandacht. Belangrijk is dan voor alle partijen dat duidelijk wordt wie wat doet en wanneer.
In dit geheel dient ook de plaatselijke oecumene genoemd te worden. Het verdient aanbeveling om als kerkenraad te stimuleren dat er méér ontmoeting gaat plaats vinden tussen gereformeerde en hervormde ambtsdragers (zoals bij voorbeeld in het voorjaar van 2013 gebeurde in het kader van toerusting).
Ook de predikanten moeten nauwer samenwerken.   

Dat kan, zodra er een nieuwe predikant is,  in de Hervormde Gemeente en ook in de Gereformeerde Kerk De Goede Herder  te Valkenburg.

 Concreet staat ons voor ogen:
-informeler contacten stimuleren door te gaan wandelen of fietsen of een clubje te organiseren, bij voorbeeld breien; waar maar behoefte aan is.
-het aantal wijken terugbrengen van zes naar vier
-elk wijkteam meer vrijheid geven om initiatieven te ontplooien
-de ouderling wordt teamleider met twee pastorale medewerkers
-raakvlakken met diaconie moeten steeds weer benoem en benut worden
-de herberggedachte wordt het jaarthema voor volgend seizoen!

Beleidsplan Vorming en toerusting.

Bij de vraag ‘Waarom vorming en toerusting in onze gemeente?’ komen twee kernbegrippen naar voren: voeding en binding. In de gemeente moeten vorming en toerusting een plaats hebben om geloof en leven te voeden van uit de Schriften en vanuit de traditie. Het doel daarvan is dat de gelovige gevormd en toegerust wordt om dienstbaar te zijn in de wereld en voor deze wereld. Vorming en toerusting kweken ook een band, geven een positieve binding; want zo doende ervaren en leren wij eenheid in de verscheidenheid. En dat helpt weer om mens te zijn op aarde in deze wereldtijd van secularisatie en individualisering. Zo wordt de gemeente gevormd in haar verbondenheid met de wereld en in haar dienst aan de wereld, met alle verscheidenheid. En zo worden de woorden uit de brief aan de Efeziërs werkelijkheid. Daar (in hoofdstuk 4) staat beschreven hoe de heiligen worden toegerust tot hun dienst in Jezus’ werk.

 Waar willen we naar toe?
Er wordt al het een en ander gedaan aan vorming en toerusting (zie bijlage 7). Toch zijn daar activiteiten aan toe te voegen. Het gaat om twee aandachtspunten: geloofsopvoeding en zaken die spelen in het publieke domein. We willen er naar toe dat jonge ouders bereikt worden met geloofsopvoeding op een tijd en op een manier die bij hen past en die voorziet in hun behoefte.
Wij willen dat onze gemeente gevormd en toegerust wordt om niet ván deze wereld, maar wel degelijk IN deze wereld present te zijn als een zouten zout.
Het gaat niet om de kerk, maar om de wereld. Gods liefde gaat uit naar Zijn wereld en daarin volgen wij Hem. De relevantie van onze gemeente voor de burgers van ons dorp ligt niet in het bezoekersaantal van de herberg, maar of wij als leden van de gemeente er in slagen om een herberg te zijn, buiten de kaders van onze eigen geestelijke en kerkelijke muren.

 Welke plannen staan daarom op stapel?
Organisatorisch en communicatief  moet met name door de kerkenraad een beter beleid worden gevoerd. De activiteiten dienen meer dan nu naar buiten gericht te worden, gericht op de dienende taak van de kerk in de wereld. Zo zal zij in betekenis toenemen als een herberg waar mensen zich welkom weten en gekend worden en zich veilig voelen als pelgrims op reis door de tijd.

Concreet staat ons voor ogen:
Dit alles vergt blijvende creatieve aandacht van alle gemeenteleden in het algemeen en van de kerkenraad in het bijzonder. e kerkenraad zou in haar vergadering een vast agendapunt moeten opnemen om er bij stil te staan en er over na te denken wat er speelt en leeft in de burgerlijke gemeente. Er zouden een of twee mensen coördinator kunnen worden. Het is hun taak is om - in samenspraak met de kerkenraad- zicht moeten houden op en een goede afstemming te verkrijgen van de verschillende activiteiten.

 
terug