Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Anbi gegevens:

Valkenburg ZH, 14 maart 2018

Bestuur                        
“De Goede Herder” maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), en functioneert binnen de kaders van de PKN, zoals die zijn vastgelegd in de PKN kerkorde. Zie www.pkn.nl/ actief in de kerk/ kerkorde.
De kerkenraad van “De Goede Herder” wordt gekozen door en uit de leden van de “De Goede Herder”.
Een aantal leden van de kerkenraad zijn in de functie van ouderling- kerkrentmeester gekozen en benoemd. Zij vormen samen met een door hen gekozen minderheid uit de leden van “De Goede Herder” het College van Kerkrentmeesters .
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak de zorg voor alle materiële aangelegenheden van de “De Goede Herder” voor zover niet van diaconale aard. Hun taak omvat het beheer van de goederen, waarvan de gemeente eigenaar is, zoals vermogen, kerkgebouw en pastorie. Ook hebben de kerkrentmeesters het beheer over de kerkarchieven en dragen ze zorg voor het bijhouden van de doop-, lidmaten-, en trouwboeken alsmede het kerkelijk bevolkingsregister.

Beleidsplan PKN     
Voor het beleidsplan van de PKN zie www.pkn.nl/over ons.

Beleidsplan Gereformeerde PKN kerk “De Goede Herder”
Kort samengevat:
Visie
De “Goede Herder” kan getypeerd worden als een gemeente die zich wil laten voeden door Woord en sacrament. Daarbij weet zij zich verbonden met de traditie, die haar weerslag vindt in de belijdenisgeschriften en in de kerkorde van de PKN waar zij onderdeel van uitmaakt. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron van geloof en leven. In de kerk oefenen wij het leven met God en met elkaar. In deze geloofsgemeenschap wordt ruimte geschapen om elkaar op te bouwen in persoonlijk geloof, hoop en liefde. Hierbij zoeken wij er naar om de bijbelse boodschap te delen met de volgende generaties. In onze gemeente zijn ‘vieren’, ‘leren’, ‘dienen’, en delen’ niet los verkrijgbaar. Zij worden wisselend zichtbaar in de veelkleurige uitingen van gemeente zijn. Wij zoeken er naar in dit alles geleid te worden door de Geest van Christus, die levend maakt.
Missie
In onze gemeente dient de liefde van Christus centraal te staan. Deze liefde wordt verkondigd, is leidend voor het pastorale werk en voor elke verantwoordelijkheid waar wij als leden van de gemeente ons bewust van zijn. Een en ander komt tot uiting in het leven van de leden van de gemeente, de vieringen, het pastoraat, het diaconaat, het werken met jongeren, toerusting en evangelisatie. Wij voelen ons geroepen om óm te zien naar elk ander, in onze gemeente en daarbuiten; want Wet en Evangelie zijn van betekenis in onze samenleving. Wij willen oog hebben voor mensen, die weg gegroeid zijn bij de kerk en voor mensen die geen idee hebben van de inhoud van het Evangelie. We gaan er meer werk van maken dat de rol van onze gemeente een duidelijker gezicht zal krijgen in onze samenleving. We streven ernaar dat “De Goede Herder” over vier jaar een ‘herberg’ zal zijn voor meer inwoners van Valkenburg.

Beloningsbeleid
Voor de honorering van predikant en bijstand in het pastoraat is de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk van toepassing. Zie www.pkn.nl/ actief in de kerk/arbeidsvoorwaarden.
“De Goede Herder” werkt met een aantal vrijwilligers die daarvoor een vergoeding ontvangen.  Deze vergoeding voldoet aan de door de fiscus gestelde voorwaarden voor vrijwilligerswerk. Het betreft de kosters, de organisten en de schoonmakers.

Doelstelling CvK
De eigendommen en het vermogen van “De Goede Herder” zodanig beheren, dat de gemeente in staat is te voldoen aan de verplichtingen, die zij heeft jegens de predikant, de aangestelde medewerkers en de Protestantse Kerk in haar geheel. De basis voor een financieel gezonde gemeente wordt in toenemende mate gevormd door het levende geld, dat de gemeente bijeenbrengt in collecten, giften, legaten en de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters hebben een belangrijke taak op materieel gebied, maar moeten hun taak ook zien in het geestelijk licht als dienstbaar aan de gemeente van Christus.

Gereformeerde Kerk De Goede Herder kerk te Valkenburg ZH
College van Kerkrentmeesters, Jaarrekening 2020

 
terug