Goede Vrijag Goede Vrijag
Goede Vrijdag

Het kruis, dat vanaf Aswoensdag in onze kerk staat, is voor deze Goede Vrijdag getooid met rode en paarse bloemen, de liturgische kleuren voor deze dag.
Paars is de kleur van inkeer, van voorbereiding, van rouw.
Rood is de kleur van de heilige Geest.
Gods Geest, die in den beginne zweefde over de wateren.
Gods Geest, die sinds mensenheugenis Trooster en Inspirator is.
Rood is ook de kleur van bloed.
Op Goede Vrijdag allebei betekenisvol.

 
Bankpastoraat Bankpastoraat

Nu het huisbezoek alleen op aanvraag bij crisis pastoraat mogelijk is, biedt 'De Goede Herder' een alternatief aan: ‘bank pastoraat’. Voor onze kerk staat een bank. Daarop zal ds. Marjan Zebregs elke dinsdagmorgen van 11 tot 12 uur en elke donderdagmiddag van 17 tot 18 uur zitten voor wie behoefte heeft aan een gesprek of een gebed. Uiteraard is dat wel afhankelijk van het weer. Ook hier geldt het aanhouden van de minimale afstand van 1,5 meter.
 
Open je Handen Open je Handen
Witte donderdag 9 april
Gebed: Sterk onze handen
Naar Sytze de Vries uit ‘Een verschil van dag en nacht’

God,
in onze woestijn vinden we vaak geen wegen
dan die dagelijks worden gemaakt: smalle paden vol stenen.
We hebben ook vaak te veel meegesjouwd
uit een voorgoed voorbij verleden.
We krijgen ademnood en verliezen vaart.
Als we wat achterlaten, veren we op, lichtvoetiger.
We willen leren leven, niet in onze veilige, heilige huisjes,
maar in een dunne open tent met oog voor mensen om ons heen.
God,
In onze leegte openen we onze handen naar U.
Vul ze met onze liefde, uw waarheid, uw woorden van heil.
Sterk onze handen als zij zoeken naar de ander
met wie wij uw weg proberen te gaan.
Amen

Leessuggestie: Johannes 6:41-51 brood in de woestijn.

Goede vrijdag 10 april
Allemaal een nieuwe kans
Ds. Fred Omvlee

Op Palmzondag wordt Jezus binnengehaald als held en bevrijder, als koning. Stiekem willen we dat misschien allemaal wel, of wilden we dat als kind: toegejuicht worden, bejubeld, filmster zijn, idool, held, prins of prinses, koning of koningin. Bij nader inzien wil je dat misschien niet, want dan zit je in een gouden kooi of sta je op dat voetstuk, alle ogen op jou gericht. En dan moet je het waar maken.
De ene dag is misschien ‘Hosanna’, maar als je tegenvalt, val je diep. ‘Kruisig hem!’
Kunnen we onze helden en sterren en idolen iets minder eren en onze misdadigers iets minder diep laten vallen? Voor de held of prinses geldt dat het ook maar mensen zijn. En datzelfde geldt voor die veroordeelde mens.
We zijn allemaal mensen met talenten en tekortkomingen. Dat het beste of het slechtste van de ander ons niet verblindt. Pasen betekent ook dat onze schulden en die van anderen vergeven worden, zodat we allemaal een nieuwe kans krijgen.
Ik wens u en mij deze zegen:

God zegene de aarde onder uw voeten.
Hij zegene de weg waarop u gaat.
Hij zegene wat uw verlangen zoekt.
Hij die in eeuwigheid is, zegene uw rust.
Zijn zegen voor datgene waarop uw geest zich richt.
Zijn zegen voor datgene waarheen uw liefde gaat.
Zijn  zegen voor datgene waarop uw hoop zich stelt.
De koning der koningen zegene ons.

Leessuggestie: Matteüs 18: 21-35. Kunt u de zegen van deze dag ook een ander toebidden, wellicht degene met wie u moeite hebt?
 
lees meer »
 
Jeugd en Pasen Jeugd en Pasen


Door de corona zijn er geen kerkdiensten, maar ook geen Kindernevendienst en Jeugdkerk in de Goede Herder Kerk..
De leiding zijn onze jongeren niet vergeten en worden zij verrast met een tasje, welke bij hen thuis is/wordt gebracht.
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
Up date rommelmarkt 2020
Zoals u weet; zijn de voorbereidingen voor de rommelmarkt al in volle gang. Toch zijn we genoodzaakt deze te staken ivm de Coronacrisis. De gestelde datum van 12 juni gaat helaas niet door. Ook de data voor inzamelen van spullen bij de opslag komen te vervallen. Zodra deze crisis achter ons ligt, zullen we een nieuwe datum plannen en hopen we alsnog een rommelmarkt te kunnen organiseren. We houden u op de hoogte!
Voor nu wensen we iedereen alle goeds toe! En blijf vooral gezond!

 
 
coronavirus en Kerk coronavirus en Kerk
Beste gemeenteleden, beste bezoekers van deze website,
Het is onvoorstelbaar hoeveel er in korte tijd wereldwijd, in Nederland, in ons eigen Valkenburg en in de Gereformeerde Kerk 'De Goede Herder' veranderd is. Bijvoorbeeld geen eredienst met kerkgangers, geen Inloop en geen huisbezoek, behalve door de predikant op aanvraag bij crisispastoraat.

We zijn dankbaar dat er alternatieven zijn.
De eredienst is in onze kerk via de computer of de telefoon mee te vieren. Telefonische contacten nemen de plaats in van bezoekjes.
Er worden boodschappen gedaan voor gemeenteleden.
In plaats van geld voor het Veertigdagentijd project in de collectezak stoppen, kunnen we onze financiële bijdrage overmaken.
De leiding van de Kindernevendienst heeft het materiaal van de Veertigdagentijd op deze website geplaatst, zodat de kinderen zich thuis op de weg naar Pasen kunnen voorbereiden (en ook anderen het nu mee kunnen vieren). Ook de bijzondere kinderactiviteit met Pasen gaat op aangepaste wijze door.   

Hoeveel er door het coronavirus heel veel veranderd is, zijn er ook constanten.
We zijn en blijven een geloofsgemeenschap in relatie met God en met elkaar als leden van onze gemeente van Christus. We zijn en blijven gericht op onze naaste dichtbij en ver weg.
Ook of misschien wel juist in de coronacrisis gaat onze taak in de wereld door.

Al het goede dat ons geloof ons biedt, kan het coronavirus ons niet afnemen.
Dat moeten we onszelf niet laten afnemen. God is ons nabij op Zijn eigen manier. God is een verbond met de mens aangegaan en daar kan geen coronavirus tussen komen.

Uit het evangelie van Johannes (H9 : 1 t/m 12) kunnen we leren dat ook wij Gods werk zichtbaar kunnen maken.
Bijvoorbeeld door op woensdagavond van 19 tot 19.15 uur een kaars voor ons raam te laten branden, als de kerkklokken van hoop en troost klinken.
Bijvoorbeeld door te bellen, door bemoedigende berichten door te geven en door nieuwe activiteiten vanuit huis op te pakken.
De coronacrisis kan ook zorgen voor een nieuwe impuls in het Bijbel lezen of een kennismaking met zeven minuten Bijbeltekst en uitleg op werkdagen via https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit.

Dagelijks zal op deze website een bladzijde staan uit het 2015 Veertigdagentijd boekje ‘Open je handen’ van de Protestantse Kerk om u zo elke dag nieuwe inspiratie te geven.

Mogen we elkaar helpen en bemoedigen en mogen we ons vrij voelen om hulp te aanvaarden.
Mogen we aarzelend of vol vertrouwen voelen dat God het werk dat Zijn hand begon niet loslaat, dat God met de mens een verbond gesloten heeft en dat God het laatste woord heeft. Niet een mens, niet een virus.

Mogen we zoekend of gelovig ervaren: de liefde van de hemelse Vader;
de kracht van het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus;
en de troost en inspiratie van de heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer!
Ds. Marjan Zebregs
 
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk

Als teken dat onze kerk midden in de Valkenburgse samenleving staat en zich inzet voor het welzijn van haar inwoners, hangt de Valkenburgse vlag voor de kerk.
 
Klokken van troost en hoop Klokken van troost en hoop
 


Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  
Het zou fijn zijn als u de boodschap van de klokken wil versterken door een brandende kaars voor uw raam te plaatsen als de klokken luiden.

 
 
Geen club Geen club
Tot 1 juni 2020 is er geen club!
 
Geen kerkdiensten tot 1 juni 2020 Geen kerkdiensten tot 1 juni 2020

Het moderamen heeft besloten dat tot 1 juni 2020 geen kerkdiensten in De Goede Herder worden gehouden.
Aanleiding zijn de aangescherpte maatregelen van de overheid in de poging om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.
 
Wij bieden een alternatief. De kerkdienst wordt gehouden met een klein gezelschap, bestaande uit de predikant, 1 lid van de kerkenraad, de koster en een lid van het beamteam. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van de kerk en via KerkdienstGemist.nl.
 
Wij vinden het jammer dat dit besluit nodig is, maar wij zijn er van overtuigd dat het helpt in de bestrijding van het virus.

Wanneer het coronavirus van invloed is op uw gezondheid, of op die van uw naasten, als het u raakt in uw werk of bedrijfsvoering, in uw reisplannen en familiebezoek, wensen we u veel sterkte. Laten we elkaar dragen in gebed.

Het moderamen De Goede Herder Kerk
 
 
Veertigdagentijd werkgroep Kerk in Actie Veertigdagentijd werkgroep Kerk in Actie
Zondag 5 april 2020, Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord.
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Ondanks dat we niet meer in het kerkgebouw samenkomen zijn we nog steeds samen
een kerk in actie: Maak uw collectebijdrage over op de rekening van uw diaconie
NL63 RABO 0364606789 onder vermelding van `s april`. Bedankt voor uw steun, juist nu!


Zondag 12 april, Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij
een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.
Ondanks dat we niet meer in het kerkgebouw samenkomen zijn we nog steeds samen
een kerk in actie: Maak uw collectebijdrage over op de rekening van uw diaconie
NL63 RABO 0364606789 onder vermelding van `12 april`. Bedankt voor uw steun, juist nu!


Namens de werkgroep Kerk in Actie,
 
lees meer »
 
Veertigdagentijd projekt KND Veertigdagentijd projekt KND
lees meer »
 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd

5 april

Sta op voor een beter klimaat
Vandaag is de laatste schikking van de Veertigdagentijd met als Kerk in Actie thema: ‘Sta op’.Na het opstaan voor bevrijding, voor je naaste, voor vrede en voor een betere toekomst, nu de verbeelding van opstaan voor een beter klimaat. Zoals ook de andere keren is een tekst uit Exodus het uitgangspunt.
Deze keer is het de plaag van donder en hagel, die Egypte teistert.
We zien nu geen distels en stenen in de schikking, zoals de vorige weken, maar modern plastic- en blikafval.
Nu gaat het om opstaan voor een eind aan het schaden van Gods schepping en het inslaan van de weg naar duurzaam herstel.
Opstaan om het zonlicht van Gods eeuwigheid leidraad te laten zijn in ons leven.

De symbolische schikkingen in de tijd tot Pasen sluiten aan bij het thema van Kerk in Actie voor de Veertigdagentijd: ‘Sta op’.

 

lees meer »
 
Trefpunt De Goede Herderkerk Trefpunt De Goede Herderkerk
 
Dan mu het resultaat van de nieuwe keuken in het Trefpunt van De Goede Herderkerk!Deze fantastische keuken in combinatie met de zaal in het Trefpunt is een mooie locatie voor een feestje!

 
 
 
lees meer »
 
Terugblik op de schoolgezinsdienst van 16 februari Terugblik op de schoolgezinsdienst van 16 februari
 

Vandaag waren we in de kerk. We vonden het erg leuk en we konden lekker kleuren op de Post-Its die in de banken lagen. Ook mochten we voorlezen in de kerk en dat ging erg goed. We vonden de dingen die Mozes, Abram en Jozef en Maria meenamen op reis soms best wel grappig. Het zingen van de liedjes was ook leuk, vooral onder, boven, voor en achter, God is overal!

Groetjes Lenthe en Sofia.

 
 
Prikkelarme kerkdiensten Prikkelarme kerkdiensten
In 2020 zijn er vier prikkelarme kerkdiensten:

14 juni –  pastor Rixt de Graaf
30 augustus –  ds. M. Zebregs
13 december – ds. M. Heikoop
Iedere kerkdienst vindt plaats in 'De Goede Herder', Hoofdstraat 35 in Valkenburg ZH en duurt een half uur.
 
lees meer »
 
Jaardoel – doel rommelmarkt Kerk In Aktie 2020 Jaardoel – doel rommelmarkt Kerk In Aktie 2020
Jaardoel – doel rommelmarkt Kerk In Aktie 2020.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Daar helpen we graag aan mee en daarom hebben we dit project geselecteerd voor ons jaardoel. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. In de derde week van september organiseert Kerk in Actie ook een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.
Helpt u mee om ons jaardoel tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
 
Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk
Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk
‘Het ons-kent-ons-gevoel is sterk aanwezig’
Vanaf haar zevende jaar komt de nu 19 jarige Merel Kuijt in de ‘Goede Herder’ Kerk in Valkenburg. Afgelopen zondag is ze ‘officieel’ als koster voorgesteld aan de gemeente. Daarmee is Merel ongetwijfeld de jongste koster van Nederland. Best wel een bijzondere functie voor een jonge vrouw.
Door Carin van der Spijk-Kralt
In de ruimte van het Trefpunt achter de kerk ontmoeten we Merel en haar mentor koster Dick van Egmond. Het is er lekker warm en de koffie pruttelt. Dick van Egmond vertelt dat hij in 1995 als koster is begonnen. ‘Ik heb het toen overgenomen van het vaste kostersechtpaar De Winter. Samen met Jan Schoneveld, Henk Rijneveld en Hans Kuijt, de vader van Merel, vormen we het kostersteam. Aan de hand van een rooster zijn we om de beurt op zondag aanwezig als gastheer van de kerk’, legt Van Egmond in het kort uit.

Merel komt oorspronkelijk uit Katwijk. Als ze 7 jaar is verhuist ze met haar ouders en zusje naar Valkenburg. ‘Als klein kind kom ik al in deze kerk. Ik heb geholpen bij de oppasdienst maar ook bij de jeugdclubs’, vertelt ze. Haar ouders waren ook in het kostersteam betrokken. Toen er drie jaar geleden een van de kosters stopte, kwam Merel in beeld. ‘Eigenlijk is het mij met de paplepel ingegoten, want van mijn ouders wist ik wat het ‘kosterzijn’ inhield’, vertelt Merel, die momenteel de opleiding doktersassistent (tweede jaar) volgt. Ook werkt Merel voor een paar uur bij bibliotheek Katwijk. Doordat de moeder van Merel voor diaken werd gevraagd, kon Merel nu ‘officieel’ als koster worden aangesteld. 
Merel voelt zich in het kostersteam al aardig thuis. ‘We hebben een praktisch rooster zodat je eens in de vijf weken tijdens een kerkdienst op zondag aan de beurt bent. Af en toe is er doordeweeks een trouw- of rouwdienst, en dan overleggen we onderling wie er kan’, legt Merel uit.
Ze vertelt verder over de andere taken: ‘Als koster ben je gastheer- gastvrouw van de kerk. Op de dag dat je dienst hebt ben je al vroeg aanwezig. We zorgen ervoor dat de verwarming aan staat. En dat kan tegenwoordig heel handig met een app op de telefoon. We regelen de koffie en als er een gastpredikant is, leggen we uit wat er van hem of haar wordt verwacht. Een belangrijke taak is het luiden van de kerkklok. In het begin was dit nog wel een dingetje, want dit gebeurt nog handmatig. Je moet hiervoor een steile trap op naar boven. Achter het orgel hangt het touw. Op een bepaald ritme moet hieraan worden getrokken om de kerkklok een paar minuten te laten luiden.  Gelukkig is het altijd goed gegaan’, laat Merel weten.
Tijdens de dienst zit de koster achter in de kerk. ‘Je bent dan alert op wat er tijdens de dienst gebeurt. Na de kerkdienst is er altijd gelegenheid om met elkaar een kop koffie of thee te drinken. De gemeente van de Goede Herder kerk is een kleine gemeente met in totaal 493 leden. Het ‘ons-kent-ons-gevoel’ is dan ook sterk aanwezig en dat maakt het ook leuk’, aldus Merel.  Bijzonder noemt ze de bijzondere kerkdiensten zoals een doop- en avondmaal dienst.
Voor Merel is het geloof belangrijk: ‘De verbondheid met God, weten dat je er niet alleen voorstaat en dat God er altijd voor je is’. Dat is ook de reden dat Merel dit jaar belijdenis gaat doen. Merel: ‘Ik ben aangesloten bij een groep in Rijnsburg, maar doe op Eerste Pinksterdag, 31 mei, belijdenis in ‘mijn eigen kerk’.
 
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk
 
Geldzorgen? Geldzorgen?

Geldzorgen?
U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden?
Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.verwijzen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.
Helpen: U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor
* het ophalen van voedselpakketten bij de voedselbank
* begeleiding naar verschillende instanties van de gemeente
* bemiddeling bij huurachterstanden  en andere zaken.
Alle hulp gebeurt zeer discreet.
Contactpersoon Diaconie Gereformeerde Kerk “ De Goede Herder"
Rein de Winter                                                
Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
 
lees meer »
 
Welkom Welkom
 
In onze kerk is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. Als teken daarvan hangt een week de regenboogvlag bij onze kerk!
 
Giften Giften
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters
Afgelopen periode heeft onze kerk 2 giften mogen ontvangen waarvoor onze grote dank. Een van een gemeentelid van € 500,- en de ander van iemand die geen lid is van onze kerk van € 2.200,-.

De laatste gift komt niet uit de lucht vallen, al waren we wel aangenaam verrast door de hoogte van de gift. Vier gemeenteleden  hebben de woning van de gever leeggeruimd. Naast de gift hebben we veel spullen mogen ontvangen voor de rommelmarkt.

Het college van kerkrentmeesters wil niet alleen de gevers hartelijk bedanken, maar ook de gemeenteleden die hier hun bijdrage aan hebben verleend.
 
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda
                                   
 
liturgisch bloemstuk liturgisch bloemstuk

 

In de liturgische schikking zien we rozen in verschillende kleuren.
De roos is het symbool voor liefde.
Vandaag denken we hier aan de liefde van God voor mensen en
de liefde van ambtsdragers voor het werk in deze gemeente van Christus.
Het werk van ambtsdragers doet de gemeente bloeien,
maar aan het werk zitten soms ook doornen.
De witte boog staat voor open staan en ontvankelijk zijn
en ook voor beschutting.
De rode rozen staan voor de nieuw aantredende ambtsdragers.
Rood is de liturgische kleur voor een eredienst,
waarin we ambtsdragers bevestigen
Rood is de kleur van de heilige Geest,
de Trooster en Inspirator,
die mensen aanvuurt.
De witte rozen staan voor de ambtsdragers, die hun ambt verlengen.
Wit is de liturgische kleur van de grote feesten Pasen en Kerstmis.
Nu is het een verwijzing naar het feest van door kunnen gaan
met het dragen van een ambt in de gemeente van Christus.
De roze rozen staan voor de mensen, die afscheid nemen van hun ambt.
Roze is de liturgische kleur voor het midden van de Adventtijd en de Veertigdagentijd.
Hiervoor waren zij ambtsdrager in een specifiek ambt.
Hierna zijn zij ambtsdrager in het ambt aller gelovigen.
De klimop staat voor trouw.
Dit is trouw aan God en aan Gods woord, de Bijbel.
Het is ook de trouw aan de gemeente van Christus en de dienst in de wereld.

 
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant
De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
Matata Kenia doel bereikt! Matata Kenia doel bereikt!
Matata Kenia doel bereikt!
Eind 2019 ontvingen we een brief van de stichting Matata kinderziekenhuis Kenia.
Het bestuur van de stichting blikt terug op 2007, het oprichtingsjaar. De oprichters zijn getroffen door de nood in één van de armste provincies in Kenia. Die armoede ging gepaard met een hoog percentage aan ziektes en sterfgevallen door o.a. malaria, cholera, tuberculose en hiv/aids. De bevolking had nauwelijks toegang tot adequate gezondheidszorg. In het toenmalige Matata kinderziekenhuis was er plek voor ongeveer 50 kinderen, die met hun moeder een bed deelden.

Sinds 2007 zijn er o.a. vanuit 'De Goede Herder' giften overgemaakt ten behoeve van dit ziekenhuis, bijvoorbeeld een deel van de Rommelmarktopbrengst en giften verkregen bij de ‘open kerk’ tijdens de Mart.  
Eind 2019 is de bestuursvoorzitter naar het Matata ziekenhuis gereisd en ook een beoordelaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geweest. De conclusie van beiden is hetzelfde: dankzij inkomsten uit verzekeringsgelden van patiënten is het ziekenhuis vrijwel volledig zelfvoorzienend.
Dat is vooral heel goed nieuws voor de lokale bevolking, die nu over goede gezondheidszorg beschikt.
Omdat het hoofddoel van de stichting is bereikt, heeft het stichtingsbestuur besloten zich op te heffen per 31 december 2019.

De concrete resultaten van de afgelopen twaalf jaar zijn:
  • Het gemiddelde aantal patiënten, dat dagelijks in het ziekenhuis geholpen wordt, is gestegen van 125 naar 330
  • Het aantal artsen werkzaam in het ziekenhuis is gestegen van twee naar zes
  • Er zijn acht gezondheidscentra gebouwd
  • Er zijn 27 waterputten gebouwd
  • Er zijn zes (basis)scholen geholpen.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen, die hieraan heeft bijgedragen en die dank geven wij hier graag door!
Wat schitterend dat dit fantastische resultaat mede dankzij onze bijdragen is gerealiseerd.
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters:
 
Dankdagcollecte
Op woensdag 6 november was het dankdag voor gewas een arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor alles wat God ons dit jaar gegeven heeft. Gezien het resultaat kunnen we concluderen dat onze gemeente God bijzonder dankbaar is. De dankdag heeft het prachtige resultaat opgeleverd van € 11.143,-. Het College van Kerkrentmeesters wil een ieder bedanken die hier zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Het doel van de dankdagcollecte is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt. Hierdoor besparen we straks jaarlijks veel geld, maar nog belangrijker, door te verduurzamen leveren we als kerk een bijdrage aan het behoud van Gods schepping. Door de hoge opbrengst van de dankdagcollecte kan dit mooie project snel ten uitvoer gebracht worden, waarvoor nogmaals dank.

Gift
Afgelopen periode heeft onze kerk een gift mogen ontvangen van € 100,-. De gever wil het College van Kerkrentmeesters hiervoor bedanken.
 
 
Wat vindt u belangrijk in uw kerk? Wat vindt u belangrijk in uw kerk?
lees meer »
 
Wereldarmoededag Wereldarmoededag
lees meer »