zo 19 jan 2020  om 12.30 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
PrikkelarmedienstPrikkelarme kerkdienst 19 januari 2020 12.30 uur
in 'De Goede Herder' Valkenburg ZH
Thema: ‘We hebben elkaar nodig’

Voorganger: ds. Marjan Zebregs
Pianist: Ronald van Delft

Stilte
Welkom

Stil gebed, bemoediging en groet

Samenzang: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
 
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Gebed

Samenzang: Opwekking 167
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

NT lezing I Korinte 12: 12 t/m 22 Herziene Statenvertaling
12Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
13Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
14Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.
15Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam?
16En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam?
17Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn?
18Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
19Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn?
20Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. 21En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 22Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk.

Overdenking

Samenzang: Evangelische Liedbundel 299
 Welk een vriend is onze Jezus,
 die in onze plaats wil staan!
 Welk een voorrecht, dat ik door Hem
 altijd vrij tot God mag gaan.
 Dikwijls derven wij veel vrede,
 dikwijls drukt ons zonde neer,
 juist omdat wij ’t al niet brengen
 in ’t gebed tot onze Heer.
                                      
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
  
Samenzang: Liedboek van de kerken Gezang 456
1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.


3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Zending en zegen
Stilte

Collecte bij de uitgang aan de Hoofdstraat of de zijuitgang
Voor het diaconale werk van de kerken uit Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg (KKRV).

Na afloop van de kerkdienst bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken in de zaal bij deze kerk.
U kunt deze kerkdienst nog ruim een maand naluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl

In 2020 zijn er nog drie prikkelarme kerkdiensten:
26 april – ds. H.E.J. van der Laan
30 augustus – pastor Rixt de Graaf
13 december – ds. M. Heikoop
Iedere kerkdienst begint om 12.30 uur in 'De Goede Herder', Hoofdstraat 35 in Valkenburg ZH en duurt een half uur.

Als u wilt, kunt u vooraf de orde van dienst voor 26 april,
30 augustus en 13 december ontvangen door dit een week van te voren via de email aan te vragen:

De prikkelarme kerkdiensten zijn een initiatief vanuit de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers van de protestantse gemeenten van de gemeente Katwijk.


 

terug