zo 28 jul 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst

Intochtslied Machtig God, sterke Rots (ELB 351 en Opwekking 277) tekst onderaan

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria (195)

Gebed
  
Psalm 105 ‘Loof God de Heer en laat ons blijde’, verzen 1 en 2

Tien geboden  

KInderlied Bouw je leven op de rots – Oké4kids www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament (lector): Genesis 18: 22 t/m 33a (… ging hij weg.)

Lied 803 ‘Uit Oer is hij getogen’, verzen 1 en 3

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Kolossenzen 2: 6 t/m 15

Lied 353 ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’, verzen 1 en 4

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, verzen 1 en 3

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied 413 ‘Grote God, wij loven U’, verzen 1 en 3

Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’

Machtig God, sterke Rots (ELB 351) (Opwekking 277)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aaard’ en  hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.


 

terug