zo 2 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/werelddiaconaat

Thema: ‘Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer’

Welkom (Lector)

Intochtslied 672 ‘Kom laat ons deze dag’, verzen 1 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria (195)

Gebed
  
Psalm 27 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’, verzen 1 en 7

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector):
Romeinen 12: 3b (vanaf ‘Denk overeenkomstig het geloof’) t/m 11

Lied 968 De ware kerk des Heren, verzen 1 en 5

Overdenking

Apostolische Geloofsbelijdenis
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’, vers 1

Dank voor de ambtsdragers, die hun termijn verlengen

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’, vers 3

Bevestigen van nieuwe ambtsdragers
Presentatie
Opdracht
Gebed
Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’, vers 6
Gelofte
Bevestiging
Aanvaarding en verwelkoming

Lied 363 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Dank van de voorzitter van de kerkenraad voor de afgetreden ambtsdragers
De kinderen geven de bloemen aan de afgetreden ambtsdragers

Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van de oppas, Jeugd komt terug van de Jeugdkerk

Slotlied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, verzen 1 en 2

Zending en zegen
Gemeente zingt drie maal ‘amen’ (431c)

 

terug