Diaconie Diaconie
Algemeen
De Gereformeerde Kerk te Valkenburg, ook bekend als “De Goede Herder”, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Valkenburg.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich delen in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Goeds toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilig Schrijft als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.gereformeerdekerkvalkenburg.nl vindt u de missie en visie van onze gemeente.

Beloningsbeleid.
Beloning van diaconale leden binnen onze gemeente is niet van toepassing.  

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzichthieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Financieel overzicht 2016 en begroting 2017 Begroting Realisatie Begroting
Ontvangsten 2016 2016 2017
Collecten+giften Diakonie 11.000 10.747 13.000
Collecten+giften Kerkinaktie/PKN 5.000 3.124 3.000
Diverse 500 949 1.000
Project(en) WD  500 919 1.000
Vrijwillige bijdrage Zending 150 0 0
Gift rommelmarkt (tbv project WD) 4.500 5.000 4.625
Verjaardagsbus 650 779 700
totaal 22.300 21.518 23.325
Uitgaven      
Kerkinactie/PKN 8.000 7.808 8.000
Project(en) WD 4.500 1.948 4.500
Quotum Classis 750 0 750
Diverse projecten 2.500 0 1.000
Lokaal werk 3.800 2.918 3.000
Collecte Kerk 0 3.385 3.450
Evangelisatie 500 0 500
Bloemen 1.000 674 1.000
Diverse kosten 1.250 1.418 1.000
totaal 22.300 18.151 23.200
       
Totaal ontvangsten 22.300 21.518 23.200
Totaal uitgaven 22.300 18.151 23.200
Saldo  0 3.367 0
       
Balans per 31 december 2016 Debet  Credit  
Liquide middelen 6.844    
Lening 525    
Aandeel Oiko 4.582    
Vorderingen  4.886    
Nog te betalen    5.906  
Reserveringen    5.107  
Werk kapitaal diaconie   5.824  
Totaal  16.837 16.837  
Bankrekening Diaconie: NL63RABO0364606789      
Girorekening Diaconie: NL33INGB0000714510      


 
Financieel overzicht 2017 en begroting 2018    
       
       
Ontvangsten      
  Bgroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Collecten+giften Diakonie 11.000 8,152 8.000
Collecten+giften Kerkinaktie/PKN   3.000   8.769 8.500
Diverse      1.000          5.603 2.000
Project(en) WD   1.000      789 1.000
Collectemunten   0      4.886 0
Gift rommelmarkt (tbv project WD)   4.500  4.050 4.000
Verjaardagsbus      700     896 1.000
                                                                
Totaal
23.200 33.145 24.500
       
       
Uitgaven      
Kerkinactie/PKN 8.000 8.749 8.500
Project(en) WD 4.500 5.880 4.500
Quotum Classis 750         664    600
Diverse projecten 1.000    772 1.000
Lokaal werk                                                  3.000 5.649 5.500
Collecte Kerk 3.450 5.688 3.300
Evangelisatie 500 0 100
Bloemen 1.000 802 800
Diverse kosten 1.000 2.076 1.500
Rommelmarkt 2016 0 5.100 0

Totaal
23.200 35.380 24.500
       
Totaal ontvangsten 22.300 21.481 23.200
Totaal uitgaven 22.300 26.225 23.200
Saldo 0 3.367          0
       
Balans per 31 december 2016      
    Debet Credit
Liquide middelen   6.844  
Lening      525  
Aandeel Oiko   4.582  
Vorderingen     4.886  
Nog te betalen     5.906
Reserveringen     5.107
Werk kapitaal diaconie     5.824

Totaal
  16.837 16.837
     
Bankrekening Diaconie: NL63RABO0364606789    


 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
terug