zondag 24 december 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. FJ. van Harten uit Den Haag

 
Samenzang: Psalm 98: 1 en 2
 
1     Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 
2     Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
 
Welkom, bemoediging en groet
 
Moment voor de kinderen. Afbeelding wordt door leiding kindernevendienst gemaild
 
Samenzang: Lied 433: 1, 3 en 5
 
1 Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.
 
 
3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
 
 
5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
 
 
Gebed
 
Schriftlezing
 
  • Mattheus 2: 1 – 12
- Johannes 8: 12 – 20
Samenzang: Psalm 27:1 en 2
 
1     Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
 
2     Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
 
Verkondiging
 
Samenzang: Lied 444: 1, 2, 3
 
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
 
2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
 
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.
 
 
Dank- en voorbeden
 
Mededelingen (te bepalen door de scriba), aansluitend de gemeente de gelegenheid geven hun gaven te regelen.
 
Samenzang Lied 838: 1 en 2
 
Zegen afgesloten met 2 maal: “Zing amen”

terug