zondag 11 juni 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw R de Boer uit ValkenburgThema: Omdenkdienst
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: De aarde en haar volheid zijn (Lied 24: 1 en 2)
 3. Bemoediging en groet Sela - Votum & Groet - CD/DVD Live in Utrecht - YouTube
 4. Herdenking Fred Born
 5. Gebed
 6. Stellingen (allemaal voorbij laten komen, er kan gestemd worden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’)
- de traditie moet koste wat kost bewaard blijven, de jeugd is het aan ons verplicht om zich daarvoor te interesseren en in te zetten.
- als er standaard in een eredienst meer dan 1 Opwekkingslied of andersoortig lied dan uit het Nieuwe Liedboek, gezongen gaat worden dan kom ik niet meer.
- de kerk is er voor de leden, want als je betaalt heb je recht op aandacht en zorg van de kerk.
- ik geef alleen geld aan de collecte als het doel iets is waar ik achter kan staan en anders niet.
- als we meer gaan samenwerken met de andere kerken in het dorp dan moeten ze niet verwachten dat ik naar een ander kerkgebouw ga voor een dienst.
- als er een gebedsgroep zou komen in onze kerk om te bidden voor de gemeente dan wil ik daar graag aan meedoen.
- met een groep gaan wandelen, fietsen of sporten en dan in de pauze samen over een geloofsonderwerp praten is ook kerk zijn.
- ik sta er helemaal voor open dat er andersoortige diensten komen op andere tijdstippen, ook als daar zelf niet naartoe wil gaan.
- eigenlijk zouden wij als kerk veel meer voor onze eigen buurt en het dorp moeten doen om te laten zien dat we geloven.
- als er nieuwe dingen uitgeprobeerd worden, dan wil ik wel meehelpen organiseren.
- de eredienst op zondagmorgen mag eventueel eens een keer komen te vervallen als er een andere invulling gekozen wordt op een ander tijdstip van de dag of de week.
- ik zou het er best voor over hebben dat er voor mij minder dingen georganiseerd worden in de kerk, als er dan meer tijd en aandacht naar de jeugd gaat.
- ik zou best mentor of aanspreekpunt of maatje willen zijn van een jeugdlid om samen geloof te delen en in gesprek te gaan.
- ik heb er geen bezwaar tegen om jongeren meer te betrekken bij de kerk en haar organisatie en hen meer verantwoordelijkheid te geven, ook als ze het anders doen dan we gewend zijn.
- ik zou het toejuichen als de gemeenten meer gaan samenwerken en we gebruik kunnen maken van de dingen die goed gaan in elkaars gemeenten, zoals een gesprekskring of kinderwerk.
 1. Gebed voor de opening van de Schrift
 2. Lied 212: Open onze oren (Reinier Kleijer, melodie lied 547)
Open onze oren,
open ons verstand.
Laat Uw woorden over
het Beloofde Land
dat ons leven en de
wereld uitzicht biedt
zo onder ons landen
dat het wortel schiet.

Open onze oren,
open ook ons hart.
Wijs, in alles wat ons
denken zo verwart,
wegen naar de toekomst
die ons is voorzegd
waar het kwaad vervangen
is door vreed’ en recht.

Open onze oren,
wees hier met Uw Geest
opdat in het Woord
dat de gemeente leest
en waarop zij zich met
hart en ziel bezint
duid’lijk wordt hoe Uw stem
nog steeds helder klinkt.
 1. Woorden van richting: Romeinen 12: 17 - 21
 2. Schriftlezing: Matteüs 5: 33 - 48
 3. Acclamatie na de lezingen: U komt de lof toe, U het gezang (Lied 339a)
 4. Verkondiging
 5. Lied na de verkondiging: God roept ons, broeders, tot de daad (Gezang 474 Rode Liedboek)
 6. Samen Jong: Zes kernwaarden voor een kerk met álle generaties - YouTube
 7. Een videoboodschap van Growing Young-onderzoeker Jake Mulder - YouTube
 8. Groepsgesprek (graag de kernwaarden allemaal voorbij laten komen, als ik ze benoem, ik zorg voor een papieren versie met de vragen erbij voor het gesprek)
Kernwaarde 1: Prioriteit geven aan jonge generaties
Om kerk te zijn voor alle generaties is het nodig om juist voorrang te geven aan jongeren en hun gezinnen. Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren hun weg vinden naar Jezus. Het is Jezus zelf die van ons vraagt om jonge generaties niet te belemmeren om bij Hem te komen.
Kernwaarde 2: Jezus’ boodschap serieus nemen
Een gemeenschap waarin Jezus’ boodschap serieus wordt genomen bestaat uit mensen die – met vallen en opstaan - oprecht proberen de weg van Jezus te gaan. De kerk is de plek waar het hele leven aan de orde komt en geen enkel onderwerp wordt vermeden.
Kernwaarde 3: Hart voor jongeren hebben
In een geloofsgemeenschap met hart voor jongeren ervaren jongeren de liefde en interesse voor hen. Er is begrip voor hun zoektocht naar hun identiteit en de zelfontwikkeling die zij doormaken. Hun generatie wordt niet gezien als een last, maar als een aanwinst.
Kernwaarde 4: Verantwoordelijkheid geven
Wanneer je jongeren niet alleen klusjes geeft, maar ook uitdagender verantwoordelijkheid, zullen zij zich eerder thuis en betrokken voelen bij de kerk.
Kernwaarde 5: Een warme gemeenschap vormen
In een warme gemeenschap wordt je gezien en herkend. Het voelt als een familie waar je er helemaal bij hoort, hoe je ook bent.
Kernwaarde 6: Beste buren zijn
De kerk is daadwerkelijk goed nieuws voor wijk en wereld. Niet tegenover elkaar maar naast elkaar. Een gezonde kerk weerspiegelt de buurt waarin de kerk staat.
Vragen:
Welk van deze kernwaarden zou voor onze gemeente de meeste prioriteit hebben het komende seizoen? Hoe zouden we dat vorm kunnen geven?
Wat is de rol van gebed, als we verlangen naar een gemeente waarin alle generaties hun plek hebben?
Wat zouden we nog meer kunnen doen om te groeien naar een gemeente voor alle generaties?
 1. Moment voor de kinderen en kinderlied Iedereen is anders - YouTube
 2. Dankgebed en voorbede
 3. Mededelingen door de Kerkenraad
 4. Slotlied: Zegenlied Nederland Zingt: De zegen van God onze Vader - YouTube
Via YouTube een aantal keren laten zien en horen voor de dienst en aan het eind samen zingen met orgel of pianobegeleiding, ik heb de muziek en als er piano gespeeld wordt, kan ik met de fluit meespelen.
De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan,
Hij zal ons behoeden, bewaren
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan. (2x)

Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan. (2x)

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zend Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh, is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan. (2x)
 

terug