Verslag van de bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg Verslag van de bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg
Het doel van het Leerhuis is het zoeken naar antwoorden op vragen die voortkomen uit de relatie tussen geloof, wetenschap en samenleving. Het is niet overdreven om te zeggen dat sinds de vorige bijeenkomst in januari 2020 de wereld veranderd is. Zorgen om de toekomst zijn toegenomen. Er zijn vele gewapende conflicten en oorlogen, die steeds meer mensen verdrijven uit hun woonplaats, met grote stromen vluchtelingen als gevolg. Nieuwe pandemieën onder mensen en dieren vragen onverwacht grote inspanningen. Klimaatverandering leidt tot extreme droogte, branden en misoogsten, of juist tot zware regenval en overstromingen over de hele wereld.  Al deze gevolgen nemen sneller toe dan verwacht. Opvallend is daarbij dat al deze problemen voortkomen uit het gedrag en de leefwijze van mensen. Met het oog op de toekomst zullen we onze leefwijze zodanig moeten veranderen dat die niet leidt tot uitputting van de rijkdommen van de aarde. De grote vraag is dan ook: hoe kunnen we op een duurzame manier omgaan met de natuur en met elkaar?
De spreker op de bijeenkomst op 29 september was Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit. Hij onderscheidde drie vormen van duurzaamheid, die als richtlijn in de Bijbel zijn aan te geven. De eerste betreft ons omgaan met de schepping, de tweede met de verdeling van rijkdom en armoede, en de derde raakt ons omgaan met elkaar. Wie vanuit deze drie invalshoeken naar de Bijbel kijkt zal ontdekken dat deze oude bibliotheek verrassend actueel is. De instructies van de Tora staan vol van richtlijnen met het oog op een duurzame samenleving en met de schepping. Een treffend voorbeeld is te vinden in Leviticus 25. Voor de landbouw is elk zevende jaar een sabbatsjaar, waarin het land met rust gelaten moet worden, en niet mag worden ingezaaid of geoogst. Zo wordt uitputting van de grond voorkomen. En als er zeven sabbatsjaren verstreken zijn, volgt een jubeljaar. Elk vijfigste jaar is een jubeljaar, waarin ieder die land verloren heeft aan een schuldeiser kan terugkeren naar zijn eigen land. Zo wordt voorkomen dat een schuldenaar met zijn gezin tot blijvende armoede vervalt. Het Nieuwe Testament scherpt dit nog aan, door aan te geven dat wie vooral belangrijk wil zijn in het Koninkrijk geen hoge plaats heeft. Zo is de Bijbel een bron van inspiratie voor een verantwoord leven.
Zoals steeds is het Leerhuis bedoeld voor iedereen, en de toegang is altijd vrij
Gerard Nienhuis
 
terug