Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Wisseling voorzitterschap
In februari 2020 is afgesproken dat Sam en Harm samen het voorzitterschap delen, waarbij voorlopig Harm de voorzitter is en Sam de vice-voorzitter. De tijd is gekomen om deze rollen te wisselen. Met ingang van de kerkenraadsvergadering van 1 februari 2022 is Sam de voorzitter en Harm de vice-voorzitter. Harm gaat op zoek naar een opvolger die begin volgend jaar van hem het stokje kan overnemen en op termijn de voorzitter wordt.
Corona maatregelen
Met ingang van 30 januari 2022 zijn kerkgangers weer welkom in de eredienst. Daarbij zullen de corona-regels van de overheid worden nageleefd (1,5 meter, mondkapje tijdens lopen, aangegeven zitplaatsen) en alleen het slotlied wordt gezongen. Met kaartjes worden de zitplaatsen aangegeven. Aangenomen wordt dat het aantal bezoekers niet meer dan 40 zal zijn, net als in weken voor de laatste lockdown. Daarom zal er geen aanmelding voor de diensten zijn. Aan de BHV wordt gevraagd om de bezoekers een plaats te wijzen. Als het aantal bezoekers in een dienst te hoog wordt, dan kan door de BHV samen met de dienstdoende kerkenraad worden besloten de deuren te sluiten.
Inzet Rixt in 2022
De kerkenraad heeft afspraken met Rixt gemaakt over haar inzet in 2022. Deze afspraken kunnen in onderling overleg tussentijds worden aangepast. Rixt werkt dit jaar 28 uur per week verdeeld over 4 dagen. In het eerste jaar zal haar prioriteit liggen bij pastoraat en kennismaken met de gemeenteleden.
Vacatures Kerkenraad
Er zijn nog vacatures voor 3 pastoraal medewerkers en 2 wijkouderlingen. De kerkenraad heeft afgesproken om prioriteit te geven aan de invulling van de pastoraal medewerkers.
Doelen 2022
Voor 2022 zijn een aantal kleine doelen bepaald. Het streven is om de gemeente hiermee te activeren en het onderling contact te versterken. Kerkenraadsleden zullen u uitnodigen om hieraan actief mee te doen. U bent natuurlijk van harte welkom om u zelf aan te melden als u een aantrekkelijk punt ziet. Dit kan via de scriba (gkv.scriba@solcon.nl ). Het gaat om kleine stapjes. Niet alles zal in een keer lukken, het zal ook uitproberen zijn om te ontdekken wat werkt. Op elke vergadering van de kerkenraad komt de voortgang van het behalen van deze doelen terug. Op deze manier hopen we resultaten te bereiken. De doelen en acties zijn:
  • Gebouw meer gebruiken
  • Meer leden werven voor de app
  • Kleinsten betrekken bij kleine taken in de kerk
  • Eens per maand samen zingen (verzoekliederen)
  • Jeugdhonk opknappen
  • Koffiezetrooster maken
  • Mensen betrekken, in gesprek gaan (olievlek, snuffelstages)
  • Iets gezelligs organiseren voor (delen van) de gemeente
  • Mensen vertellen hoe leuk en inspirerend een ambt is
  •  
terug