Jaardoelen Jaardoelen
De kerkenraad heeft drie doelen voor 2021 bepaald. Deze zijn afgeleid van het beleidsplan en bieden mogelijkheden voor de coronatijd.
Aan ieder doel zijn een aantal kerkenraadsleden gekoppeld, die op hun beurt gemeenteleden zullen uitnodigen om mee te doen. U bent natuurlijk van harte welkom om u zelf aan te melden. Dit kan via de scriba (gkv.scriba@solcon.nl ).
Om deze doelen te bereiken worden kleine stapjes genomen. Het zal ook veel uitproberen zijn om te ontdekken wat werkt voor onze gemeente. Op elke vergadering komt de voortgang van deze doelen terug. Op deze manier willen we snel resultaten bereiken.
De jaardoelen zijn - met tussen haakjes de kerkenraadsleden:
  1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden. (Reina Kuijt en Hanneke de Mooij)
  2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd. (Jacoline Lesmeister en Sam de Mooij)
  3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving. (Truus Ouwehand, Sandra van Delft en Marjo van Egmond)
Ook is besloten om de kleine zaal van het Trefpunt op te knappen en om te vormen tot een jeugdhonk. Het idee is om dit samen met de jongeren in te vullen. Ook de huidige gebruikers van de zaal worden hierbij betrokken. Het College van Kerkrentmeesters voert de opknapbeurt uit en houdt u op de hoogte over de aanpassingen.

 
terug