zondag 29 januari 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. J. van Rijn uit Leiden

 

VOORBEREIDING

 

Muziek

 

Welkom

 

Intochtslied: psalm 66: 1 en 2

 

Stilte

 

Bemoediging en groet

 

Wij zingen: psalm 66: 7


Gebed

Lied: lied 869: 1, 5 en 6

 

DIENST VAN HET WOORD


Lezing uit het Oude Testament: Sefanja 2: 3 en 3: 9 t/m 13

Wij zingen: lied 763: 1, 2 en 5

Evangelielezing: Matteüs 4: 23 t/m 5: 12

Wij zingen: lied 158b

 

Uitleg en verkondiging


Wij zingen: lied 321
 

DIENST VAN HET ANTWOORD


Gebeden  

DIENST VAN DE TAFEL

Tafelgebed

v. De Eeuwige zal bij u zijn
g. De Eeuwige zal u bewaren
v. Verheft uw harten
g. Wij zijn met ons hart bij God
v. Brengen wij dank aan onze God
g. Hij is onze dankbaarheid waardig

v. Wij zegenen U, God,
om uw Naam IK ZAL ER ZIJN -
Gij hebt ons bevrijd
uit de macht van donker en dood,
en ons uitzicht gegeven
op een toekomst van licht -
vrijheid, vrede en vreugde  voor al uw mensen.
Gij, verborgen, vreemde, trouwe God,
wij zegenen uw Naam.
Met allen die ons voorgingen
in een leven van geloof, hoop en liefde
willen wij zingen:
           ( mel ps 136 )
     a. Dank u, God, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!

Wij zegenen U om  Jezus, uw Zoon,
gekomen in uw Naam,
die tot het uiterste is gegaan
in zijn liefde voor de mensen:
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven -
zo mogen wij leven, Hem achterna.
Op de avond voor hij zou sterven
nam Hij het brood, sprak de zegen uit
brak het, deelde uit aan zijn vrienden en zei:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor jullie –
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker, sprak de zegen uit
gaf de beker rond en zei:
Drinkt allen hieruit,
dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit tot mijn gedachtenis.

     a. Dank u, God, want Gij zijt goed, 
om wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.

Zend uw Geest
die ons herschept tot mensen
die steeds meer leren
U te vertrouwen en elkaar te behoeden –
oog en hart gericht op uw Rijk.
Daar bidden wij om als wij zeggen:
Onze Vader, die in de hemel zijt….
     
      a. Amen ja, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!

Vredegroet    

 

Brood en beker


Dankgebed

Slotlied: lied 146c: 3, 5, 6 en 7
  

Wegzending en zegen


Muziek
 

terug