zondag 16 oktober 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw. R. de Boer uit ValkenburgThema: Geloven geeft kracht, of de kracht van geloven
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Wees niet afgunstig (Lied 37: 1)
 3. Bemoediging en groet
 4. Beamen van bemoediging en groet met: Verlustig u, mijn ziel (Psalm 37: 2)
 5. Afkondiging van overlijden
 6. Zingen: God heeft het eerste woord (Lied 513: 1, 2, 3 en 4)
 7. Gebed
 8. Moment voor de kinderen en kinderlied: Wil je wel geloven (Lied 923: 1, 2 en 3)
 9. Leefregel: Leviticus 19: 1 – 18
 10. Genadeverkondiging: Johannes 3: 16 - 17
 11. Zingen: Waar mensen dwalen in het duister (Lied 286: 1, 2 en 3)
 12. Gebed voor de opening van de Schrift
 13. Eerste Schriftlezing: Habakuk 3: 1 – 3; 16 - 19
 14. Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 1 - 10
 15. Lied voor de verkondiging: Mijn God, mijn herder (Lied 23c: 1, 3 en 5)
 16. Verkondiging
 17. Lied na de verkondiging: Zoekt eerst het Koninkrijk (Ev. Liedbundel 58)
 18. Dankgebed en voorbede
 19. Mededelingen door de Kerkenraad
 20. Slotlied: Zou ik niet van harte zingen (Lied 903: 1, 3 en 6)
 21. Zegen
 22. Beamen van de zegen met ‘Amen’ (3x)


Eredienst 16 oktober 2022
Welkom door de lector
Psalm 37: 1 (staande)
1. Wees niet afgunstig op de goddeloze, benijd hem niet die u met onrecht kwelt. Al bloeit hij nu, al groeit hij in het boze, straks is hij gras dat wegdort op het veld. Woon in het land mer die het goede kozen en die de Heer tot zijn getrouwen telt.

Bemoediging en groet
Psalm 37: 2 (staande)
2. Verlustig u, mijn ziel, in God de Here. Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. Uw recht zal eenmaal helder triomferen, zoals het middaglicht zijn intocht houdt.

Afkondiging van overlijden (staande)
Lied 513: 1, 2, 3 en 4
1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Gebed van verootmoediging
Kindermoment en lied: Wil je wel geloven (Lied 923: 1, 2 en 3)
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, dat je had verborgen in de zwarte grond, en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn als je het gaat wagen met Gods Woord alleen; dan gebeuren wond’ren om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, groeit de liefde uit boven de haat.

Leefregel en genadeverkondiging
Lied 286: 1, 2 en 3
1. Waar de mensen dwalen in het donker, draai je om en zie het nieuwe licht, zie het licht dat God ons gaf in Jezus, zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker en het daglicht overwint de nacht, zoek je weg niet langer in het duister, keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar mensen lijden onder onrecht in een wereld die geen vrede vindt, heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, er is licht dat alles overwint.

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, als een teken in een bange tijd, dat ons leven niet in wanhoop eindigt dat de vrede sterker is dan strijd.
Gebed voor opening van de Schrift
1e  lezing: Habakuk 3: 1-3;16 - 19
2e lezing: Lucas 17: 1 – 10
Lied 23c: 1, 3 en 5
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek; daar rust ik aan een stille stroom – en niets dat mij ontbreekt.

3. Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij. Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag.

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 58
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)
 
2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)
3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

Dankgebed en voorbede
Mededelingen Kerkenraad
Collectemoment

Slotlied: 903: 1, 3 en 6
1. Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en  meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest, want God gaf mij ten geleide op mijn wegen Woord en Geest. Ja, de Heer doet mij geloven, Hij ontstak in mij het licht van het innerlijk gezicht, - dat zal dood noch duivel doven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.
 
Zegen

Beamen met 3x ‘Amen’
 

 

terug