zondag 10 juli 2022 om 10:00 uur

Morgendienst / doopdienst
Voorganger(s): ds. K. Koekkoek uit Katwijk

 
 1. Orgelspel
 2. Welkom
 3. Openingslied: Zing al wie leeft van Gods genade (Psalm 33: 2)
 4. Stil gebed, bemoediging en groet
 5. Gebed
 6. Lied voor de opening van de Schrift: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)
 7. Inleiding op de Schriftlezingen
 8. Schriftlezing 1: Exodus 14: 15 – 22 (Bijbel in Gewone taal)
 9. Zingen: Die de grote Schelfzee spleet (Psalm 136: 6 en 8)
 10. Enkele gesproken woorden
 11. Schriftlezing 2: Markus 1: 7 – 11 (Bijbel in Gewone taal)
 12. Enkele gesproken woorden
 13. Schriftlezing 3: Matteüs 14: 22 – 32 (Bijbel in Gewone taal)
 14. Enkele gesproken woorden
 15. Zingen: Heer, het licht van uw liefde schittert (Lied 289: 1, 2 en 3)
 16. Schriftlezing 4: Romeinen 6: 3 – 7 (Bijbel in Gewone taal)
 17. Enkele gesproken woorden
 18. Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Psalm 139b)
 19. Binnenbrengen van de dopelingen
 20. Presentatie en naamgeving (graag de beide geboortekaartjes op de beamer)
 21. Kinderlied: God kent jou vanaf het begin (Kinderopwekking 77) https://youtu.be/BZEZYY7ZNSg
 22. Doopgebed
 23. Vraag aan de doopouders
 24. Gezongen geloofsbelijdenis: In God de Vader op zijn troon (Lied 342: 1, 2 , 3, 4 en 5)
 25. Het doopvont wordt gevuld door de diaken van dienst
 26. Doopbediening
 27. Handoplegging
 28. Zingen: Leven is gegeven (Lied 359: 1 en 2)
 29. Doopgelofte door de ouders
 30. Belofte van de gemeente
 31. Opplakken namen op de dooprol
 32. Overhandigen doopkaars (diaken) en doopkaart en Kinderbijbel (kerkenraad)
 33. Kinderen van de Kindernevendienst geven een attentie
 34. Luisterlied: Welkom (Stef Bos) https://www.youtube.com/watch?v=h4-QQitKOJY.
 35. Dankgebed en voorbeden
 36. Mededelingen en inzameling van de gaven
 37. Slotlied: Wat de toekomst brengen moge (Lied 913: 1 en 3)
 38. Zegen
 39. Beamen van de zegen met ‘Zing Amen’
 40. Feliciteren van de ouders bij het luisteren naar: Circle of Life
   
   
 
       
 
 
 

terug