Zondag 31 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. A. Post uit Rijnsburg
Morgendienst 
 
Welkom

Opwekking 7 - Heer god u loven wij
https://www.youtube.com/watch?v=RTxLJqnh3o8

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied – De Bijbel is een boek met bijzondere verhalen
https://www.youtube.com/watch?v=w1cm36lHvuM

Gebed

Psalm 138
https://www.youtube.com/watch?v=3EXawRFEigg

Schriftlezing 1: Jesaja 6: 1-9. (HSV)
Jesaja in het ambt van profeet bevestigd
61In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.
2Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
3De een riep tot de ander:Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten;
heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
4De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.
5Toen zei ik:Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.
6Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen.
7Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.
8Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.
9Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken.

NLB 833 Neem mij aan zoals ik ben
https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c

Schriftlezing 2: Lucas 5: 1-11 (HSV)
51En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond.
2En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten.
3Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip.
4Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.
5Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
6En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.
7En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.
8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.
9Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden;
10en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.
11En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.

Verkondiging

Matthijn Buwalda - Vuur
https://www.youtube.com/watch?v=FmIfr7rAw98

Dank- en voorbeden

Evt afkondigingen (te bepalen door de scriba)

Neem mijn leven laat het heer
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018

Zegen 

terug