Van het College van Kerkrentmeesters Van het College van Kerkrentmeesters
Samen voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari doet onze gemeente “De Goede Herder” mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de actie is “samen voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Komend jaar 2022 willen we het samen kerk-zijn meer vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Samen met onze nieuwe kerkelijk werker Rixt de Boer en in een kerkgebouw met een nieuw ventilatiesysteem zodat we weer zingend kunnen getuigen van ons geloof. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Op donderdag of vrijdag voor het laatste weekend van januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. Direct na dat weekend komen we bij u langs om de antwoordenvelop op te halen. We verzoeken u vriendelijk deze envelop klaar te leggen voor degene die ze komt ophalen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!Actie Kerkbalans 2022 en de overeenkomst “Periodieke Gift”

Binnenkort gaat de actie Kerkbalans van start. U krijgt van het College van Kerkrentmeesters het verzoek om uw kerkelijke bijdrage voor 2022 toe te zeggen.
Onze kerk heeft, zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Enkele voordelen van de ANBI-status voor u en voor onze kerk zijn:
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
U kunt profiteren van onze ANBI-status door uw “vaste vrijwillige bijdrage” vast te laten leggen in een overeenkomst met onze kerk. Deze overeenkomst heet een “Periodieke Gift”.
Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel) van uw belastingaangifte mag aftrekken. Er gelden wel enkele voorwaarden:
 1. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen.
  Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar kerk.
 2. U sluit deze overeenkomst tenminste voor 5 jaar achter elkaar voor een vast bedrag dat u overmaakt naar onze kerk. De gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner.
 3. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de betalingen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van uw partner.

U kunt profiteren van deze regeling, maar uw kerk ook. Door de volledige aftrekbaarheid van uw gift zou u kunnen overwegen om met (een deel van) dit voordeel uw jaarlijkse gift te verhogen. Een overeenkomst afsluiten wordt voor de gever interessant bij een schenking vanaf € 150,00. Bij het afsluiten in 2022 kunt u de “Periodieke Gift” (in 2023) bij uw “aangifte inkomstenbelasting 2022” opvoeren.

Heeft u belangstelling en wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Huug Ouwehand, tel.: 0646587286, e-mail: hohvalkenburg@gmail.com

U kunt zelf ook informatie bekijken op de volgende sites:
* www.belastingdienst.nl , “periodieke giften”
* www.protestantsekerk.nl , “overeenkomst periodieke gift”

Bericht van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters:

Uitgifte collectemunten en -bonnen stopt per 1 maart 2022

Na vele jaren van trouwe dienst gaan we de collectemunten en de collectebonnen vaarwel zeggen. Tijdens de vergadering van de Kerkenraad d.d. 8 juli 2021 is dit besluit genomen.
Waarom is dit besluit genomen?
Op enig moment (hopelijk spoedig) gaan we weer met zijn allen naar de kerk. Als we op de oude voet verder zouden gaan, kun je op 4 verschillende manieren aan de collecten van de kerk en de diaconie bijdragen:
 1. door het geven van contant geld
 2. door het geven met behulp van collectemunten en –bonnen
 3. door het overmaken van collectegeld door overschrijvingen van uw bankrekening naar de rekeningen van de diaconie en de kerk (tijdens de coronatijd hebben veel leden dit gelukkig trouw gedaan)
 4. door het overmaken via onze nieuwe kerkapp “Donkey Mobile”
Er gaan 4 geldstromen langs en door elkaar heen lopen. Dit is administratief een heel gedoe en het is behoorlijk arbeidsintensief.

En de belastingaftrek van uw giften aan de kerk?

U zult zich misschien afvragen hoe het zit met de belastingaftrek op uw belastingaangifteformulier. Want een van de redenen van het uitgeven van de collectemunten en -bonnen destijds was het verkrijgen van een bewijsstuk van het geven aan de diaconie en aan de kerk.
 • Indien u in de afgelopen coronaperiode uw giften via uw bank gedaan heeft, beschikt u (net als bij het aankopen van collectemunten en -bonnen) ook over het bewijs van betalingen voor het aftrekbaar maken van uw giften.
 • Onze kerkapp “Donkey Mobile” is een moderne vervanger van collectemunten en - bonnen. Giften via de kerkapp zijn ook aftrekbaar van de belasting, want de “oplaadbedragen” staan op uw bankafschriften. U kunt de belastingdienst laten zien, dat de “oplaadbedragen” op de rekening van onze kerk gestort worden.

Wat doe ik met de munten en bonnen die ik nog heb liggen?

De collectemunten en -bonnen die u nog thuis heeft, blijven tot 1 maart 2022 geldig. U kunt ze tot deze datum inleveren bij de penningmeester van de kerk en aangeven welke bestemming u eraan wilt geven.

Met vriendelijke groet,
 
Jacoline Lesmeister-de Mooij (penningmeester van de diaconie)
Huug Ouwehand (penningmeester van de kerk)
 
terug