Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Anbi gegevens:

Valkenburg ZH, 14 maart 2018

Bestuur                        
“De Goede Herder” maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), en functioneert binnen de kaders van de PKN, zoals die zijn vastgelegd in de PKN kerkorde. Zie www.pkn.nl/ actief in de kerk/ kerkorde.
De kerkenraad van “De Goede Herder” wordt gekozen door en uit de leden van de “De Goede Herder”.
Een aantal leden van de kerkenraad zijn in de functie van ouderling- kerkrentmeester gekozen en benoemd. Zij vormen samen met een door hen gekozen minderheid uit de leden van “De Goede Herder” het College van Kerkrentmeesters .
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak de zorg voor alle materiële aangelegenheden van de “De Goede Herder” voor zover niet van diaconale aard. Hun taak omvat het beheer van de goederen, waarvan de gemeente eigenaar is, zoals vermogen, kerkgebouw en pastorie. Ook hebben de kerkrentmeesters het beheer over de kerkarchieven en dragen ze zorg voor het bijhouden van de doop-, lidmaten-, en trouwboeken alsmede het kerkelijk bevolkingsregister.

Beleidsplan PKN     
Voor het beleidsplan van de PKN zie www.pkn.nl/over ons.

Beleidsplan Gereformeerde PKN kerk “De Goede Herder”
Kort samengevat:
Visie
De “Goede Herder” kan getypeerd worden als een gemeente die zich wil laten voeden door Woord en sacrament. Daarbij weet zij zich verbonden met de traditie, die haar weerslag vindt in de belijdenisgeschriften en in de kerkorde van de PKN waar zij onderdeel van uitmaakt. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron van geloof en leven. In de kerk oefenen wij het leven met God en met elkaar. In deze geloofsgemeenschap wordt ruimte geschapen om elkaar op te bouwen in persoonlijk geloof, hoop en liefde. Hierbij zoeken wij er naar om de bijbelse boodschap te delen met de volgende generaties. In onze gemeente zijn ‘vieren’, ‘leren’, ‘dienen’, en delen’ niet los verkrijgbaar. Zij worden wisselend zichtbaar in de veelkleurige uitingen van gemeente zijn. Wij zoeken er naar in dit alles geleid te worden door de Geest van Christus, die levend maakt.
Missie
In onze gemeente dient de liefde van Christus centraal te staan. Deze liefde wordt verkondigd, is leidend voor het pastorale werk en voor elke verantwoordelijkheid waar wij als leden van de gemeente ons bewust van zijn. Een en ander komt tot uiting in het leven van de leden van de gemeente, de vieringen, het pastoraat, het diaconaat, het werken met jongeren, toerusting en evangelisatie. Wij voelen ons geroepen om óm te zien naar elk ander, in onze gemeente en daarbuiten; want Wet en Evangelie zijn van betekenis in onze samenleving. Wij willen oog hebben voor mensen, die weg gegroeid zijn bij de kerk en voor mensen die geen idee hebben van de inhoud van het Evangelie. We gaan er meer werk van maken dat de rol van onze gemeente een duidelijker gezicht zal krijgen in onze samenleving. We streven ernaar dat “De Goede Herder” over vier jaar een ‘herberg’ zal zijn voor meer inwoners van Valkenburg.

Beloningsbeleid
Voor de honorering van predikant en bijstand in het pastoraat is de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk van toepassing. Zie www.pkn.nl/ actief in de kerk/arbeidsvoorwaarden.
“De Goede Herder” werkt met een aantal vrijwilligers die daarvoor een vergoeding ontvangen.  Deze vergoeding voldoet aan de door de fiscus gestelde voorwaarden voor vrijwilligerswerk. Het betreft de kosters, de organisten en de schoonmakers.

Doelstelling CvK
De eigendommen en het vermogen van “De Goede Herder” zodanig beheren, dat de gemeente in staat is te voldoen aan de verplichtingen, die zij heeft jegens de predikant, de aangestelde medewerkers en de Protestantse Kerk in haar geheel. De basis voor een financieel gezonde gemeente wordt in toenemende mate gevormd door het levende geld, dat de gemeente bijeenbrengt in collecten, giften, legaten en de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters hebben een belangrijke taak op materieel gebied, maar moeten hun taak ook zien in het geestelijk licht als dienstbaar aan de gemeente van Christus.

Financieeloverzicht 2016
                                                                                                                                                                                         
Ontvangsten 2016 2016 2017
  Begroot(€) Realisatie(€) Begroot(€)
Vrijwillige bijdragen 88.000 78.575 80.000
Collecten 13.500 13.376 15.000
Giften   5142  
Verhuur zaal/opbrengst keuken 2.000 2.928 1.900
Inhouding huur pastorie 6.800 7.080 7200
Gift rommelmarkt 4.500 5.000 4.500
Orgelfonds 1000    
Totaal ontvangsten 115.800 112.101 108.600
       
Uitgaven
Bezettingsbijdrage 48.513 43.713 48.213
Overgangsmaatregel -1900 -3.386 0
Tegemoetk. premie ziektekostenverzekering 3.900 3.027 3.000
Onkosten vergoeding 5.500 5.401 2.600
Vergoeding medewerkers 5.500 5.346 4.900
Predikbeurten 4.700 5.500 5.200
Vaste lasten gebouwen 3.500 970 1.200
Normaal onderhoud 1.500 1.979 2.450
Groot onderhoud 13.487 3.362 38.500
Tuin onderhoud 1000 887 900
Energiekosten/water 8.000 5.860 5.900
Onderhoud inventaris 500 866 750
Reservering orgel 1.000 1.000 1.000
Kerkelijke activiteiten 6.500 467 6.500
Kerkdienstgemist.nl/internet 800 5.560 1.400
Abonnementen 1.400 1.012 1.400
Bijdrage PKN/Classis 6.100 6.893 6.400
Bankkosten 800 503 600
Overige kosten 5.000 4.957 4.000
Totaal uitgaven 115.800 93.935 134.931
Totaal ontvangsten 115.800 112.101 108.600
Totaal uitgaven 115.800 93.935 134.931
Saldo 0 18.166 -26.331
 
     
       
Balans per 31 december 2016 Activa (€) Passiva (€)  
Rabobank 868    
Postbank 4.410    
Rabobank orgelfonds 3.908    
Rabobank groot onderhoud 20901    
Rabobank spaarrekening 66.430    
Vooruit betaalde bedragen 1285    
Nog te ontvangen bedragen 16304    
Nog te betalen bedragen   8072  
Vooruit ontvangen collectebonnen   3.420  
Vooruit ontvangen collectemunten   620  
Reservering algemeen   66.618  
Reservering orgel   17.028  
Resultaat boekjaar 2016   18.166  
Totaal 113.923 113.923  

  Financieel overzicht 2017
 
Ontvangsten 2017 2017 2018
  Begroot(€) Realisatie(€) Begroot(€)
Vrijwillige bijdragen 80.000 78.006 77.000
Collecten/Giften 15.000 15.695 14.500
       
Verhuur zaal/opbrengst keuken 1.900 1.700 1.500
Inhouding huur pastorie 7.200 7.180           7.300
Gift rommelmarkt 4.500 4.050 4.000
       
Totaal ontvangsten 108.600 106.631 104.300
 
Uitgaven
     
Predikantstraktement 48.231 48.231 50.500
Overgangsmaatregel 0 -2.736 -
Tegemoetk. premie ziektekostenverzekering 3.000 2.989 3.100
Onkosten vergoeding 2.600 2.167 2.200
Vergoeding medewerkers 4.900 5.101 5.400
Predikbeurten 5.200 4.616 5.500
Vaste lasten gebouwen 1.200 933 1.000
Normaal onderhoud 2.450 2.107 2.500
Groot onderhoud 38.500 32.955 8.000
Tuin onderhoud 900 382 500
Energiekosten/water 5.900 5.111 5.400
Onderhoud inventaris 750 371 800
Reservering orgel 1.000 1.000 1.000
Kerkelijke activiteiten 6.500 3.362 6.500
Kerkdienstgemist.nl/internet 1.400 1.208 1.200
Abonnementen 1.400 1.453 1.600
Kerkrentmeesterlijk quotum 4.910 5.558 5.800
Solidariteitskas
Bankkosten
1.490
600
1.470
585
1.500
600
Overige kosten 4.000 4.279 4.000
Totaal uitgaven 134.931 121.142 107.100
Totaal ontvangsten 108.600 106.631 104.300
Totaal uitgaven 134.931 121.142 107.100
Saldo -26.331 -14.511 -2.800
 
 
Balans per 31 december 2017 Activa (€) Passiva (€)
Rabobank 10.934  
Postbank 3.092  
Rabobank orgelfonds 17.966  
Rabobank onderhoudsfonds 178  
Rabobank spaarrekening 63.999  
Vooruit betaalde bedragen 0  
Vooruitontvangen bedragen
Nog te ontvangen bedragen                        159
  1.650
Nog te betalen bedragen   445
Vooruit ontvangen collectebonnen   1.000
Vooruit ontvangen collectemunten   945
Reservering algemeen   88.833
Reservering orgel   17.966
Resultaat boekjaar 2017   -14.511
Totaal 96.328 96.328 
terug